h

achterstallig onderhoud dorpshuis Groene Daan in Groenekan en andere gebouwen

27 juni 2022

achterstallig onderhoud dorpshuis Groene Daan in Groenekan en andere gebouwen

Blijkens een brief van een inwoner is er veel achterstallig onderhoud aan gebouwen in de hele gemeente. De SP heeft hierover vragen gesteld aan het college, waar we zelf nu deel van uitmaken!

De briefschrijver heeft van veel menen vernomen dat is er veel achterstallig onderhoud is aan het Dorpshuis in Groenekan. Platte daken en asbesthoudende gevelbekleding. "Ook hoorde ik dat er plannen waren voor het oprichten van een stichting voor de exploitatie van de Groene Daan. Verder kreeg ik signalen dat de Groene Daan afgelopen jaren te maken heeft gehad met een groot aantal, vooral ingehuurde ambtenaren van de gemeente De Bilt. 

Het achterstallig onderhoud van het dorpshuis in Groenekan en veel ingehuurde ambtenaren past in het beeld over de gemeente De Bilt van veel inhuur, meer dan 20 %, onvoldoende kennis eigen gebouwen, achterstallig onderhoud, Voorbeelden achterstallig onderhoud drie gemeentelijke kerktorens, zijkapellen NH kerk Westbroek, duiventoren aan de kerklaan in De Bilt. 

100.000 euro in de begroting 2022 voor onderhoud gemeentelijk vastgoed lijkt volstrekt onvoldoende. Ik schat in dat achterstallig onderhoud van alleen de kerktorens al meer dan 500.000 euro gaat kosten. 

Ik ga er vanuit dat er een meerjaren onderhoudsraming is voor elk gebouw in eigendom van de gemeente De Bilt. Met zo'n raming kan het niet zo zijn dat er onbewust achterstallig onderhoud aan gebouwen in eigendom van de gemeente De Bilt kan ontstaan. Ik ga er vanuit dat de gemeente De Bilt niet bewust zo weinig geld voor onderhoud in de begroting 2022 heeft opgenomen.

Mijn advies: 

Geef de gemeentelijk rekenkamer opdracht onderzoek te doen naar de staat van het gemeentelijke vastgoed en de kosten voor het onderhouden van het gemeentelijk vastgoed de komende jaren. 

Geef de gemeentelijke rekenkamer opdracht de meerjaren onderhoudsraming te vergelijken met de uitkomsten van het onderzoek naar de staat van het gemeentelijk vastgoed. 

Ik zou de rekenkamer dan gelijk mee  geven eenzelfde onderzoek te doen naar de staat van onderhoud van wegen en riolering en kosten voor vervanging en herstel de komende jaren."
 

Reactie toevoegen

U bent hier