h

Verkiezingen 2022-2026

 

Samen Verder

SP De Bilt actieprogramma 2022-2026

 

HIER ZIJN WIJ VOOR

Communicatie, openheid en betrokkenheid vormen de basis van ons nieuwe verkiezingsprogramma. De politiek in De Bilt en de manier waarop er besluiten genomen worden, is toe aan vernieuwing. Want de politiek in De Bilt moet er zijn voor de inwoners van De Bilt in alle 6 kernen. Niemand zit nog te wachten op machtsspelletjes waarbij je bij grote beslissingen als burger buitenspel staat.

Op die manier zijn er afgelopen jaren besluiten genomen, waar de SP grote vraagtekens bij zette of die wel in het belang van de inwoners zijn genomen: denk aan MSD Animal Health , Utrecht Science Park, de Schapenweide, het bestemmingsplan Bilthoven Noord, de bouwplannen in het groen, de bouwplannen van Verwelius op het Hessingterrein, de Wier Fivoor kliniek.

Bijna altijd zijn zulke besluiten genomen buiten de inwoners om en vooral afgestemd op grote, financiële belangen. Op het moment dat mensen van zich laten horen door protest te organiseren (bijvoorbeeld Verwelius met zijn mislukte aanval op onze Biltse natuur) kan een spaak in het rechtsdraaiende politieke wiel worden gestoken. Daar is de SP voor, liefst in samenwerking met andere partijen, die niet voor het grove geld zijn.

Neem woningbouw: Woningbouw betekent voor de SP dat je ook met een lager inkomen recht hebt op een goede woning. Dat is niet wat firma Verwelius van plan was op het oude Hessingterrein: onbetaalbaar duur en slecht voor de natuur. Zie daar de woningbouw van rechts.

Een politieke partij moet er zijn voor en door de inwoners. De SP heeft ervaring in het organiseren daarvan. Waar de bewoners in verzet komen tegen misstanden, of het nu woeker huren of een aanslag op de natuur betreft, ondersteunt de SP de actie en gebruikt de SP de gemeenteraad om de actie ook te steunen met goede politieke besluiten.

Daar heb je wat aan, als inwoner van De Bilt. Samen staan we sterk is een oud gezegde, dat het nog prima doet!

De SP is de enige partij die zo consequent daar waar het nodig is het belang van collectief optreden in het oog houdt. Het zoeken van zondebokken of ongerichte agressie en misleidende informatie op de sociale media of direct tegen personen wijzen wij sterk af. We hebben er meer aan om samen in actie te komen en de krachten te bundelen. Dus niet ieder voor zich in de ijdele hoop dat we er allemaal wat mee opschieten maar samen doen.

 

VOOR ELKAAR EN DAARMEE VOOR ONSZELF!

 

Laten we dit voorop stellen: de gemeente beslist niet over alles. De landelijke en provinciale politiek stellen grenzen aan veel gemeentelijke besluiten. Daarom is het belangrijk op een partij te stemmen die ook op provinciaal en landelijk niveau haar invloed kan doen gelden. Er blijven voldoende thema’s over waar de gemeente wel over beslist en dat zijn vaak juist zaken die ons in ons directe bestaan raken. Voor wie onze acties en de raadsvergaderingen een beetje volgt zal het opvallen dat de SP steeds de kansen opzoekt waar de niet-kapitaal krachtige inwoners van De Bilt het meest bij gebaat zijn. Met onze uitgangspunten: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid blijven we dat graag de komende vier jaar met volle kracht doen.

Voor wat ons politieke werk in de gemeenteraad betreft: hoe meer stemmen hoe meer kracht. Uw stem voor de SP is ook een stem voor een betere wereld te beginnen in De Bilt. Daar steken we graag de handen voor uit de mouwen, ook als er geen verkiezingen zijn. De SP wil er voor zorgen dat De Bilt een fijne gemeente is, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen veilig kan laten opgroeien en waar de stem van ALLE inwoners gehoord wordt.

 

Successen

Successen kun je ook bereiken als je niet in het college zit: door goede voorstellen te doen, inwoners erbij te betrekken, te hameren op communicatie en openheid.

We waren actief :

 • In Groenekan, waarbij de SP samen met de hockeyclub Voordaan het voor elkaar gekregen heeft dat zij voortaan gelijk behandeld wordt als de andere hockeyclub in deze gemeente. Hierdoor konden eindelijk hun speelvelden vernieuwd worden.
 • Maar ook gewoon in een losse actie tussendoor, zoals onze oproep de voedselbank te ondersteunen, waarbij tassen vol tegelijk door inwoners werden gedoneerd.
 • Toen ons voorstel om – net zoals in Wijk bij Duurstede – een fonds voor de sociale woningbouw in te stellen, door het college zonder slag of stoot is overgenomen en nu staand beleid is. Bij elk nieuw bouwproject komt voortaan 30% sociale woningbouw. Ontwikkelaars die dit niet willen, kunnen hun deel afkopen via een fonds, waarmee sociale woningen gefinancierd kunnen worden. Dit geoormerkte fonds wordt beheerd door de gemeente. Daarnaast streeft de SP ernaar eigen bewoners waaronder ook statushouders die in onze gemeente woonachtig zijn, voorrang te geven op sociale huurwoningen en nieuwbouw koopwoningen.
 • Bij de Schapenweide, weet u het nog, waar dankzij onze motie uit 2016 nu eindelijk woningbouw mogelijk is. Het was namelijk gereserveerd voor industrie. Zijn we al klaar? Nee, in 2019 hebben wij via een motie afgedwongen dat er nog meer woningen bij komen, zo blijven we meter voor meter vechten tegen meer leegstaande kantoorruimte. Daar is geen behoefte aan, aan betaalbare woningen wel.
 • In de Hessingactie, begonnen in de duurzaamheidsweek van 2020 met de actie met het bekende spandoek met de ree en “betaalbare woningen en niet in de natuur”, daarna het bijeenbrengen van de natuurgroepen en omwonenden die een zienswijze wilden indienen, de verhelderende vragen aan het college en het resultaat: een raadsmeerderheid voor de beschermde natuur tussen De Bilt en Utrecht!
 • Als SP-fractie in de gemeenteraad en de commissies waar de besluiten worden voorbereid, en we vaak worden aangesproken door mensen in de gemeente die vragen hebben of een mistoestand willen melden. De Bilt kent een levendige en deskundige SP-afdeling, die met die vragen graag aan de slag gaat. Dat gaat het hele jaar door en dus, we zeiden het al, niet alleen tijdens de verkiezingen.

1. Communicatie en participatie

Communicatie en participatie is de kurk waar breed gedragen beleid op drijft, beleid waar niet achter gesloten deuren door de politiek besluiten worden genomen of nog erger plannen zonder medeweten van bewoners erdoorheen worden gedrukt. Belangrijk is om de Biltse bewoners en ondernemers, juist nog meer te betrekken om te laten meedenken en vooral mee te besluiten, bewoners en ondernemers bekleden een cruciale rol bij het maken van breedgedragen beleid.

Het is onmogelijk dat een politicus van elke straat en wijk altijd weet wat er exact speelt en daarom is participatie cruciaal op diverse niveaus, zo betrek je en informeer je bewoners en ondernemers. Deze dualistische werking vormt de basis voor het besturen van een gemeente. De SP De Bilt wil in een hernieuwde open bestuursstijl, waarbij bewoners actief betrokken worden, de komende 4 jaar voor gaan zorgen, het is genoeg op naar een participerende gemeente waar bewoners en ondernemers centraal staan.

Daarom wil de SP:

 • Dat inwoners vanaf het begin actief betrokken worden bij projecten die hun aangaan. Dat geldt zowel aan het begin (“beginspraak”), alsook tijdens de verdere ontwikkeling van het project. Participatie is de basis van een breed gedragen beleid. Biltenaren zijn mondig, wordt vaak gezegd. Maar dat wil nog niet zeggen dat elke Biltenaar over ieder onderwerp wil meepraten. Heeft een besluit of plan grote gevolgen voor veel bewoners? Dan is een breed en uitgebreid participatietraject de oplossing. Heeft een besluit of plan gevolgen voor een bepaalde groep, dan wordt die groep actief betrokken van A tot Z.
 • We streven bij participatie ook naar inclusiviteit. Iedereen die dat wil, moet kunnen meedoen. Dat betekent dat we met taalgebruik, werkvormen en  communicatiekanalen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.
 • We letten er ook op dat de gebouwen waar we bijeenkomsten organiseren, voor iedereen goed toegankelijk zijn. Dit wordt de nieuwe basis en zetten we om in beleid;
 • Een risico impact analyse bij plannen die een fysieke impact hebben, maar ook bij plannen die schuren tegen de grens van veiligheid, gezondheid en leefomgeving van een straat, buurt, kern of de gemeente als geheel. De analyse moet uitwijzen welk traject in de participatie bewandeld moet worden, hoe bewoners en ondernemers meermaals geïnformeerd en betrokken dienen te worden, deze analyse dient altijd voorgelegd te worden aan de raad die kan toetsen of deze analyse goed en breed genoeg is uitgevoerd;
 • Dat het instrument geheimhouding niet mag worden gebruikt om onbehoorlijk bestuur en/of foutieve besluiten door politici te verbergen. Transparantie en openheid is de basis waaruit een gemeente onder het mom van goed bestuur de gemeente bestuurt;
 • Bewoners in hun kracht zetten, in hun eigen wijk. De gemeente moet meer tijd stoppen in actualiteiten en het gepaarde contact met bewoners op reguliere basis, bewoners zijn immers onze oren en ogen in de straat, buurt of kern; er moet een maandelijkse bijeenkomst zijn met wijkverenigingen, belangengroepen of georganiseerde buurtbewoners met de wethouder en ambtenaar om van gedachten te wisselen. Zo detecteren we als gemeente snel, kunnen we doelgericht handelen en banden en vertrouwen opbouwen in de straat, buurt en kern;
 • Meer geld naar lokale media, er is een grote vraag naar informatie vanuit bewoners van de gemeente De Bilt, lokale media dragen bij aan goede informatievoorziening en staan dicht bij de bewoners, als gemeente moeten wij lokale media blijven steunen;
 • Dat communicatie en participatie een functietaak wordt voor een bewindspersoon (wethouder en burgemeester) of een aparte wethouder voor communicatie en participatie;
 • Wanneer bewoners en de desbetreffende portefeuillehouder/ ambtenaren bij een participatie traject er niet gezamenlijk uit komen of als bewoners gepasseerd zijn in de participatie, wil de SP een geschillencommissie bestaande uit een mix van oppositie/coalitie raads- en commissieleden en de desbetreffende portefeuillehouder in het leven roepen om, voordat er een oordeel geveld wordt in de raadszaal, bewoners alsnog de kans hebben hun stem te geven en/of tot elkaar te komen met de gemeente;
 • Dat de gemeente communicatie gaat zien als een pijler voor draagvlak onder de bewoners bij plannen.
 • Daarbij dient vroegtijdig, open, actief gecommuniceerd te worden ook als het een om een ontwikkeling/plannen gaat van derden; bij dat laatste dient de gemeente een risicoanalyse te maken alvorens de gemeente derden adviseert in de communicatie naar bewoners toe, maar de regie blijft bij de gemeente. Zo overval je bewoners niet en voorkom je achteraf wantrouwen en angst;
 

2. Inwoners en bestuur

De SP wil dat de samenleving er als geheel op vooruitgaat. Want alleen dan profiteert écht iedereen. Dat gaat beter naarmate meer mensen betrokken zijn bij het besturen van onze gemeente. De SP vindt het van het grootste belang dat mensen betrokken worden bij het bestuur. Het gaat per slot van rekening om onze wijk, onze omgeving, ons milieu, ons werk. Dat betekent dat inwoners meer doen dan eens in de vier jaar naar de stembus gaan. Het betekent dat inwoners betrokken worden bij de besluitvorming wanneer het onderwerp hen aangaat. Bestuurders moeten zich niet opsluiten in het gemeentehuis, maar naar de inwoners toe gaan en samen met hen beslissen en een verantwoorde afweging maken van de belangen van alle betrokkenen.

Daarom wil de SP:

Iedereen die wil, moet kunnen meedoen

 • Een open en eerlijke bestuursstijl waarbij bestuurders dienstbaar zijn aan de bevolking, geen achterkamertjes maar transparante politiek die bewoners nauw betrekt en laat meedenken;
 • Een gemeentebestuur dat voortdurend in overleg blijft met deskundigen en belanghebbenden. Regelmatig overleg met wijk- en dorpsraden, politie, woningbouw, verkeersgroepen, welzijns- en zorgorganisaties hoort daarbij;
 • Een college dat zelfstandig, of via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het gesprek aangaat met de Rijksoverheid wanneer die onwerkbaar of onbetaalbaar beleid oplegt;
 • Controle op de uitvoering van regels en besluiten. Als deze bij uitzondering niet kunnen worden uitgevoerd, moet dat duidelijk gezegd worden;
 • Een goed bestuur dat zijn daden voor zich laat spreken en daar niet een leger aan communicatiemedewerkers voor nodig heeft en dat “communiceren” meer is dan regelmatig persberichten uitsturen;
 • Dat buurthuizen blijven bestaan, zij vervullen een cruciale rol in de buurt en voor de gemeente als geheel, het komt de gemeenschap ten goede en met name voor mensen met een kleine beurs, is dit een belangrijke plek waar men geholpen kan worden en waar men activiteiten kan volgen tegen gunstige tarieven.
 • Dat de gemeente ook bereikbaar blijft voor mensen die geen gebruik kunnen maken van een computer;
 • Het zonder afspraak binnenlopen bij het gemeentehuis om dingen te regelen, moet weer mogelijk zijn en blijven;
 • Dat democratisch bestuur betekent dat onze volksvertegenwoordigers onze bestuurders direct ter verantwoording kunnen roepen. Daarom moet het aantal samenwerkingsverbanden waarin de gemeenteraad geen directe invloed heeft op beleid tot een absoluut minimum beperkt worden;
 

3. Huisvesting en woonomgeving

Voor alle inwoners van De Bilt moet er goede en betaalbare woonruimte zijn. De situatie voor mensen met een bescheiden inkomen was al wanhopig en die is de afgelopen periode weer erger geworden. De SP wil dat de gemeente nu eindelijk goede en betaalbare woningen gaat bouwen. Daarnaast dient er voorrang gegeven te worden met nieuwbouw-koopwoningen en sociale huurwoningen aan de eigen bewoners van de gemeente De Bilt. Dat betekent onderdak voor de mensen die een huis zoeken, maar ook meer banen in de bouw en een bijdrage aan de lokale economie.

Daarnaast zetten wij ook stevig in om starters/jongeren aan te trekken. Wij zien terug in de demografische cijfers van de gemeente De Bilt dat er veel kinderen zijn en veel ouderen maar het sterk ontbreekt aan starters en jong volwassenen, het is belangrijk hier op in te zetten met goed en betaalbaar woningaanbod zo blijft de gemeente De Bilt voor de komende jaren een vitale gemeente met vitale kernen.

Daarom wil de SP:

 • Betaalbare sociale huurwoningen bouwen: De SP is voorstander van het bouwen van degelijke en betaalbare sociale huisvesting, die voorziet in de woningbehoefte van inwoners van de gemeente De Bilt. Wij zijn voornemens de druk op de woningmarkt te doen afnemen en het tekort aan woningen binnen onze gemeente op te lossen;
 • Voorrang aan eigen inwoners: De SP De Bilt wil dat sociale huurwoningen als eerste aan woningzoekende binnen de gemeente De Bilt worden aangeboden voordat bewoners buiten de gemeente er aanspraak op kunnen maken. Zo zorgen we voor goede circulatie op de sociale huurmarkt, en kunnen wij de jarenlange wachttijd drastisch verkleinen. Zo houden we de jeugd, jong volwassenen en starters binnen de gemeente en bieden wij ouderen (die willen) de kans onder voorbehoud te verhuizen naar een gelijkvloerse woning met voorzieningen. Niet alleen de huur ook bij de koopwoningen moeten wij ook eerst onze eigen bewoners de kans geven een woning te kopen, daarbij dienen nieuwbouwprojecten als eerste te worden aangeboden aan bewoners van de gemeente De Bilt;
 • Huurbescherming van kinderen: Kinderen die meerderjarig zijn en nog in huis wonen wanneer hun ouder(s) komen te overlijden, moeten de mogelijkheid krijgen in hun ouderlijk huis te blijven wonen of de woningbouw kan worden verplicht, andere geschikte woonruimte te zoeken binnen de gemeente, die passend is aan de situatie;
 • Doelgroepenverordening: Er komt een doelgroepenverordening die expliciet voorziet in regels voor het bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. De doelgroepenverordening zorgt ervoor dat woningen ook echt naar woningzoekenden gaan voor wie de woningen bedoeld zijn. Hoge inkomens kunnen de lage of middeninkomens dan niet verdringen voor betaalbare woningen;
 • Van groot naar beter: Er komt een regeling waarbij ouderen hun eengezinswoning kunnen verruilen met behoud van de huurprijs, voor een kleiner gelijkvloers appartement. De huurprijs van de kleinere huurwoning mag in ieder geval niet hoger zijn dan de grotere huurwoning die wordt achtergelaten, of het is af te spreken dat voor de kleinere huurwoning hetzelfde percentage van de maximale huur wordt betaald als van de woning die wordt achtergelaten;
 • Meer-generatiewoningen: Het samenbrengen van mensen uit verschillende generaties bespaart kosten, bestrijdt eenzaamheid en zorgt voor meer sociale cohesie. Gesteund door de lokale overheid vinden we verschillende combinaties van kinderopvang, ouderen-opvang en studentenhuisvesting;
 • Modulair bouwen: De SP De Bilt stimuleert het modulair bouwen van woningen, hiermee kan er snel en duurzaam gebouwd worden tegen relatief lage kosten. Units (woningen) kunnen langer meegaan. Dat is interessant ten aanzien van duurzaamheid, want dat wat al gebruikt is en weer opnieuw gebruikt kan worden, hoef je niet weg te gooien. Aan de andere kant wordt het daardoor ook economisch interessanter omdat woningen tegen een relatief lage prijs aangeboden kunnen worden;
 • Bevries huurprijzen woningen met een slecht energie-label: Huurwoningen binnen de gemeente De Bilt zowel sociaal als particulier die een slecht energie-label hebben mogen niet meer stijgen in huur, de huren worden bevroren;
 • De verhuurdersheffing is eigenlijk een afroming van geld van de huurders naar de staatskas. De SP is voorstander om de verhuurdersheffing af te schaffen en om te zetten in een investeringsfonds, dat expliciet gebruikt kan worden voor het bouwen van betaalbare woningen binnen de kaders van de sociale huurgrenzen;
 • Geen winstmaximalisatie maar sociale en duurzame maximalisatie: Winstmaximalisatie mag niet langer de enige doelstelling zijn bij het bouwen van betaalbare woningen, woningbouw is voor het algemeen belang, door de nadruk te leggen op de sociale en duurzame belangen in dit proces, kan er gebouwd worden met oog op de toekomst, waarbij meerdere generaties goed kunnen wonen tegen een betaalbare prijs;
 • Natuurinclusief bouwen. Met eenvoudige voorzieningen aan gebouwen, zoals architectonische aanpassingen aan het ontwerp of het aanpassen van een werkwijze of de te gebruiken materialen, kan veel bereikt worden voor de biodiversiteit en leefbaarheid in de kernen van de gemeente De Bilt;
 • Het realiseren van een Knarrenhof binnen de gemeente De Bilt. Het Knarrenhofconcept dient als oplossing voor bewoners die zo lang mogelijk zelfstandig willen leven, zonder afhankelijk te zijn van familie, vrienden of externe zorg. Wonen binnen een Knarrenhofconcept biedt bewoners de mogelijkheid elkaar te helpen zonder dat de bewoners hun privacy of onafhankelijkheid verliezen. Omdat de behoefte naar passende hulpverlening groeit;
 • Dat de gemeente creatief zoekt naar bouwplekken binnen de bebouwde kom waarbij bestaand groen bespaard blijft;
 • Meer seniorenwoningen zoals aanleunwoningen en mogelijkheden voor groepswonen voor ouderen;
 • Beschikbare bouwlocaties bebouwen met woningen waar behoefte aan is: betaalbare huurwoningen en koopwoningen in het goedkopere segment. Geen zeer dure woningen meer;
 • Minstens 500 sociale huurwoningen erbij in de komende paar jaren;
 • Tijdelijke studentenwoningen op plekken waar dat mogelijk is. Niet alleen verkort dat de wachtlijsten, het is ook een manier om jonge mensen naar De Bilt te halen;
 • Ruimte geven aan de verbouwing van leegstaand vastgoed tot woonruimte, niet passief afwachten maar eigenaren actief benaderen;
 • Bijbouwen binnen de dorpskernen (“inbreiden”) niet ten koste laten gaan van het groene karakter van onze dorpen. Als dat geen schade brengt aan de natuur, moet uitbreiding aan de randen van de dorpen op beperkte schaal mogelijk zijn;
 • Rekening houden met de gevolgen voor het verkeer bij het bouwen van nieuwe woningen. Stoepen zijn er voor voetgangers, fietspaden voor fietsers en een passend ingerichte weg voor de andere weggebruikers;
 • Dat trottoirs en fietspaden voldoende verlicht en in goede staat worden gehouden;
 • Inzetten op de verduurzaming en energiebesparing bij bestaande bouw;
 • Zo veel mogelijk zeggenschap voor burgers over de groenvoorziening in hun leefomgeving;
 • Geen huurverhoging bij woningruil binnen de woningvoorraad van Woningnet, waarbij de bewoners elkaars contract overnemen;
 

4. Werk en inkomen

Mensen zoeken ontplooiing en zingeving in werk. Dat werk moet er dan wel zijn en respectvol betaald worden. Voor wie niet tot werk in staat is, is een betrouwbaar en menswaardig vangnet nodig om in de samenleving mee te kunnen blijven doen en via andere wegen je bijdrage te kunnen leveren. De gemeente De Bilt heeft hier een belangrijke taak als uitvoerder van minima- en zorgbeleid.

Oplossen is mooi maar voorkomen is het beste, vroegtijdig mensen helpen bij schulden en andere vormen van hulp, preventie helpt niet alleen de problematiek met een grote kans op succes aan te pakken voor de personen in kwestie, maar het zorgt op de lange termijn er ook voor dat de gemeente de noodzakelijke zorg en hulp kan blijven bieden en dat de vreselijke bezuinigingen uitblijven. Zo heb je een win-win situatie waarbij de bewoners echt centraal staan.

Daarom wil de SP:

 • Biltenaren schuldenvrij: Leven met schulden is funest voor je vrijheid, rust, relatie, sociale contacten, creativiteit, overzicht en toekomstbeeld. Het heeft effect op de hele samenleving. De schulden van een dorpsgenoot mogen geen inkomstenbron zijn voor woekerhandelaren. We investeren in het opkopen van schulden als dorp, stimuleren schuldeisers (waaronder de overheid zelf) tot kwijtschelding van schulden of behapbare betalingsregelingen, vereenvoudiging van hulp aanvragen (van schuldhulp tot huursubsidie), investeren meer middelen in schuldhulp-trajecten, preventie op scholen, schuldhulp-buddy’s;
 • Afschaffen kostendelers norm: De kostendelers norm ontmoedigt mensen om zorg voor elkaar te dragen. Bijvoorbeeld om iemand in nood (tijdelijk) onderdak te verlenen of om bij iemand die zorg nodig heeft in te trekken om mantelzorg te bieden. Of om een woning te delen voor de gezelligheid en aanspraak. Met de grote woningnood zou het delen van een woning juist aangemoedigd moeten worden en niet worden beboet door het korten van bijstand en/of uitkeringen;
 • Alleen de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB = de Wet Water en Brood) bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) laten. De gemeente moet het beleid weer in eigen hand nemen;
 • Werkzoekenden stimuleren om maatschappelijk actief te zijn. Dat betekent dat zij niet gedwongen mogen worden om betaalde functies met behoud van uitkering te vervullen. Werk moet fatsoenlijk betaald worden;
 • De inzet van dure re-integratiebureaus fors terugdringen. Dat zijn grote uitgaven die niet of nauwelijks bijdragen aan het vinden van werk;
 • Ruimhartig steun bieden aan vrijwilligers die mantelzorg geven aan familieleden en buren. Mantelzorg speelt een steeds grotere rol bij de zorg voor mensen met een handicap of een langdurige ziekte;
 • Het landelijk budget voor de mantelzorgwaardering alleen gebruiken voor een financiële waardering aan mantelzorgers, en niet voor andere zaken. De gemeente houdt de regie en verantwoordelijkheid over het verstrekken ervan;
 • Dat zogenaamde respijtzorg aangeboden wordt door de gemeente (de tijdelijke overname van de zorgtaken om mantelzorgers te ontlasten). Wat niet mag gebeuren is dat zorg wordt afgeschoven op familie, vrienden en buren;
 • De uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid verbeteren. Er moet een onafhankelijk sociaal consulent komen die mensen met een uitkering actief benadert en hen helpt om de noodzakelijke ondersteuning te krijgen;
 • Mensen met een bijstandsuitkering niet opschepen met een lening. Zij moeten dus geen leenbijstand krijgen, maar bijzondere bijstand;
 • Een regeling die het mogelijk maakt dat tienermoeders hun school kunnen afmaken respectievelijk hun werk voortzetten, met name door de kosten van kinderopvang te vergoeden;
 • Ondersteuning geven aan de Voedselbank. Dat is een nuttige instelling die op korte termijn onze ondersteuning verdient. Ons streven is wel om hem zo snel mogelijk overbodig te maken;
 • De U-pas gratis beschikbaar maken voor mensen met een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum. We breiden de pas uit volgens het Delftse model, waarbij ook mensen met een hoger inkomen de pas tegen een redelijke betaling kunnen krijgen. Als iedereen de pas kan hebben, is er ook geen valse schaamte over nodig.
 

5. Zorg en welzijn

De SP streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat wil zeggen dat we zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. We zorgen ook dat hindernissen voor deelname aan de samenleving zo veel mogelijk worden weggenomen. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben, moeten die kunnen krijgen. Mensen die niet meer, of niet meer volledig voor zichzelf en hun huishouding kunnen zorgen, krijgen de hulp die ze nodig hebben. Ook de zorg voor een prettige leefomgeving heeft onze aandacht. Goede zorg is een grondrecht. De menselijke maat staat daarbij voorop.

Daarom wil de SP :

 • Bij de keuze voor een thuiszorgorganisatie duidelijke eisen stellen aan kwaliteit en opleiding van de medewerkers en de kosten van management en bureaucratie. Medewerkers moeten een goede opleiding hebben en daarvoor moeten ze fatsoenlijk betaald worden. Thuiszorg wordt niet geleverd door schoonmaakbedrijven. De medewerkers worden geregeld bijgeschoold, en werken in vaste teams, zodat cliënten zo veel mogelijk dezelfde medewerker hebben en medewerkers elkaar bij vakantie of ziekte kunnen vervangen;
 • Een collectieve zorgverzekering: Om de zorg betaalbaar te houden proberen we Biltenaren met een bescheiden beurs te verenigen om zo, collectief een zorgverzekering af te kunnen sluiten. Zo kunnen we gezamenlijk kortingen afdwingen bij de zorgverzekeraar;
 • Gezonde voeding en beweging binnen de kernen en sportverenigingen: De gemeente investeert in sport, waaronder zwemlessen en cultuur-, natuur- en milieueducatie op basisscholen. Ook stimuleert de gemeente onderwijs over duurzaamheid, zoals duurzame technieken en duurzame, gezonde en diervriendelijke voeding door middel van kooklessen en gezonde kantines;
 • Dat mensen hun thuiszorgindicatie van een gekwalificeerde professional krijgen. Dat kan de (huis)arts zijn, de wijkverpleegkundige of de thuiszorgmedewerker. Er wordt rekening gehouden met de werkdruk op de mantelzorger. Bij de bepaling van de eigen bijdrage dienen het inkomen en vermogen getoetst te worden. De eigen bijdrage begint bij nul;
 • Dat de ondersteunende begeleiding voor wie dat nodig heeft om thuis te blijven wonen, blijft bestaan. Ook handhaven we de mogelijkheid van dagbesteding voor iedereen met een beperking;
 • Dat ons welzijnsbeleid op een hoger niveau wordt getild. Het is belangrijk om te werken aan een hechte samenleving, waarin mensen een sociaal leven en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Het bevorderen van welzijn is niet alleen een maatschappelijke plicht, het werkt ook preventief. Het bespaart op termijn geld aan gezondheidszorg. De bezuinigingen van de afgelopen jaren worden daarom teruggedraaid;
 • Een zo kort mogelijke wachttijd voor het aanbrengen van woonvoorzieningen en woningaanpassingen. Er mogen geen leeftijdsbeperkingen gelden; wel kunnen er inkomensafhankelijke eigen bijdrages gevraagd worden;
 • Dat de gemeente ernaar streeft om mensen zo lang mogelijk als verantwoord thuis te laten wonen. Vanwege de zorgplicht moet de gemeente alles doen wat mogelijk is om noodgevallen op te lossen. Zij bemiddelt zo nodig voor een passende indicatie. Thuiszorg wordt ruimhartig verstrekt. NB Het geeft dan ook geen pas om de was- en strijkservice aan te bieden, want dat blijkt voor de meeste zorgcliënten neer te komen op vermindering van hulp. Deze regeling mag de evaluatie in 2022 niet overleven!;
 • Initiatieven ondersteunen van particulieren die aangepaste seniorenwoningen willen bouwen, zoals SIR55 en mantelzorgwoning Pas Aan. Ook moet het mogelijk zijn om huizen te splitsen ten behoeve van mantelzorg (kangoeroewoningen);
 • Wijk- of buurtverenigingen die de samenlevingsopbouw bevorderen, steunen;
 • Dat de gemeente mensen stimuleert en begeleidt om verder actief te worden in de gemeenschap. Wel moeten we oppassen dat we hen niet overbelasten, want onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Door nuttig werk te doen blijven zij actief in de samenleving. Vrijwilligerswerk mag nooit betaalde arbeid verdringen;
 • Dat de diensten van welzijnsorganisaties aan de gemeente fatsoenlijk betaald worden; deze leveren de gemeente een waardevol product en verhogen de kwaliteit van de samenleving;
 

6. Financiën en economie

De SP vindt dat er veel te veel geld wordt uitgegeven aan managers en bureaucratie. Daar kan op bezuinigd worden, niet op de kwaliteit van de sociale voorzieningen. We vinden het verwerpelijk dat het kabinet de gemeente in dit opzicht voor het blok stelt. De SP vindt dat de samenleving en dus ook onze gemeente verantwoording moet blijven nemen voor mensen die het alleen niet redden. De gezondheid van mensen mag niet afhankelijk zijn van de markt.

We zullen dus elk dubbeltje moeten omdraaien om met minder geld toch nog al het noodzakelijke te doen. We zullen bij elke uitgave moeten kijken in hoeverre het mensen raakt. Maar zorg en hulpmiddelen voor mensen die dat nodig hebben moeten overeind blijven.

Daarom wil de SP: een doelmatig bestuur, dat een zo groot mogelijke kwaliteit levert voor reële kosten. Goede controle en duidelijk inzicht in waar ons geld naartoe gaat. Fouten uit het verleden moeten worden uitgezocht en er moeten lessen uit getrokken worden;

Daarom wil de SP:

 • Geen grote, prestigieuze projecten meer opstarten;
 • Dat de gemeente ethisch verantwoorde en veilige spullen en materialen inkoopt, het liefst uit de lokale economie. Goed onderhoud van straten en pleinen en hergebruik van materialen vinden we belangrijker dan luxe herinrichting met nieuw, duur materiaal. Gemeentelijke inkoop moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen.
 • Als de gemeente een taak, concessie of opdracht wettelijk niet hoeft aan te besteden, moet zij dat ook niet doen. Zo besparen we op aanbestedingskosten. De gemeente gaat alleen in zee met bedrijven en organisaties die zich gedragen als goede werkgever en personeel dus voldoende zekerheid en salaris bieden. Kleine ondernemers en sociale firma’s moeten meer kans kunnen maken op gemeentelijke opdrachten. Buurtactiviteiten en -projecten worden aan kleine ondernemers uit de buurt gegund.
 • Waterdichte en afdwingbare afspraken met projectontwikkelaars, om problemen in de toekomst te voorkomen;
 • Voldoende geld vrij maken voor welzijnsorganisaties zoals WVT; zij leveren een belangrijke bijdrage aan preventie zoals bevordering sociale cohesie en bestrijding vereenzaming; hiervoor mag de kost voor de baat uitgaan;
 • Waar mogelijk bedrijven en organisaties die voor de gemeente werken, dat werk laten doen door mensen met een beperking (“social return”). Onze eigen sociale werkvoorziening (BIGA) mag bij voorrang het werk doen dat geschikt is voor deze doelgroep, ook ligt er een rol voor onze ondernemers hierbij;
 • De zogeheten Roemer-norm hanteren: aan de inhuur van externe bureaus geven we maximaal 10% uit van de totale salarissen;
 • Geld dat bestemd is voor bepaalde doelen (thuiszorg, jeugdzorg) oormerken en niet aan andere doelen besteden;
 • Ons economisch beleid richten op steun aan onze eigen ondernemers bij hun bedrijfsvoering en daarmee onze eigen (werkloze) beroepsbevolking passend werk bieden;
 • Industrieterreinen meer mogelijkheden geven tot vestiging van bedrijven, zoals afhaalpunten supermarkten of ondergeschikte detailhandel wanneer die niet gewenst zijn in de winkelstraten;
 • Indien nodig om de zorg voor onze vergrijzende bevolking overeind te houden, niet uitsluiten dat hiervoor de onroerende zaakbelasting (OZB) verhoogd wordt. Dat zal vooral moeten worden opgebracht door mensen met een duurder huis.
 • Bij de Rijksoverheid aandringen op een eerlijke toewijzing van financiën in het gemeentefonds en blijven aandringen op aanpassing van de financiën bij een ruimere taakstelling van de gemeente. Dit is met name noodzakelijk voor de jeugdzorg en voor de huishoudelijke hulp. Wat betreft de huishoudelijke hulp zou de SP het billijk vinden als de hogere inkomens hier ook meer voor betalen.
 

7. Milieu

Wij willen graag zorgvuldig omgaan met het milieu en onze aarde. Dit start al lokaal, waar wij moeten waken voor bedrijven in woonwijken die een grote bedreiging kunnen vormen voor de volksgezondheid en natuurlijk voor onze natuur en leefomgeving. Daarvoor is goed beleid voor nodig zodat wij als gemeente kunnen garanderen dat onze mooie gemeente, schoon en veilig blijft voor vele generaties die nog komen. De rekening mag niet worden gepresenteerd aan de Biltse bewoners als het de bedrijven zijn die in grote maten vervuilen. Op onze aarde, we willen er vreedzaam, schoon, gezond en met zekere welvaart op kunnen wonen en gunnen dit ook de toekomstige generaties. Daarbij willen we eerlijk verdelen wat de wereld ons biedt en concrete stappen zetten op weg naar een duurzame economie.

 

Daarom wil de SP:

 • Zich inzetten voor onmiddellijke verplaatsing van industrie uit de woonwijken. Midden in ons dorp zijn daarvoor geen veilige werkomstandigheden aanwezig, gezien brandgevaar , volksgezondheid , riool en luchtafvoer. Industrie op industrieterrein, wonen in woonwijk. Daarom willen we voorkomen dat MSD / Intervet zich middels vergunningaanvraag steeds uitgebreider vestigt op de Ambachtstraat. Zeker omdat de MSD vergunning behandeling niet bij de Biltse B&W en gemeenteraad liggen.
 • GMO industrie willen we alleen toelaten als expliciet kan worden aangetoond dat dat veilig mogelijk is. Niet alleen veilig op papier, maar ook uit de monitoring van het riool en luchtafvoer.
 • De focus per direct richten op energiebesparing, isoleren, isoleren, isoleren, en besparing. Zodat de EPC ( energie prestatie certificaat) stijgt en waardoor ook het wooncomfort toeneemt. Daarmee kan de gemeente, SSW en huiseigenaren direct beginnen. Het inventariseren, plannen en bouwen van energieopwekking duurt veel langer. En zal ons nu niet helpen om onze ‘voetafdruk” te verkleinen. Sterker nog, kan zomaar uitmonden in nog meer energie verbruik. Waarbij we de “groene” EU oplossing voor gas en kernenergie sterk afkeuren, nog los van het nu al onderbemeten Stroomnetwerk. Wachten op uitbreiding van het stroomnet zal helaas tot een vertraging van jaren/decennia leiden. Zodat energie opslag en zelfgebruik nu al belangrijker zullen worden dan energielevering. De onderzoeken naar Geothermie zullen moeten leiden tot gesloten systemen. Open systemen zijn niet te monitoren en dus voor milieu en volksgezondheid onwenselijk en een gevaar voor de grondwaterkwaliteit.
 • De rekening gaat naar de grote vervuilers. Het mag niet zo zijn dat de bewoners van De Bilt de rekening krijgen, terwijl grote vervuilende bedrijven gecompenseerd worden.
 • Geen megastallen in onze gemeente, want die vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. De gemeente bevordert klimaatneutrale, biologische en diervriendelijke veehouderij en neemt belemmeringen bij de omschakeling weg;
 • Milieu of gezondheid schadelijke bedrijven weren in de buurt van woonwijken, bijvoorbeeld MSD;
 • Dat het verlichten van de openbare ruimte terughoudend gebeurt. Waar de (sociale) veiligheid dat eist maken we gebruik van ledverlichting en bewegingssensoren. Dat bespaart niet alleen energie, maar komt ook de dieren in onze mooie natuur ten goede;
 • Dat we ons richten op meer gebruik van fiets en openbaar vervoer; we dringen het gebruik van de auto terug. We maken het gemakkelijker voor mensen om te carpoolen en faciliteren, door middel van tweezijdige laadpalen, het elektrisch rijden;
 • Dat we er actief aan werken om in 2030 klimaatneutraal te zijn; we stimuleren dat mensen kiezen voor duurzame energie - denk aan zonnecollectoren, het gebruik van aardwarmte en elektrisch vervoer;
 • Geen (proef)boringen naar schaliegas of ultradiepe geothermie in onze gemeente zolang er enig risico is voor mens of milieu;
 • Steun aan bewoners en eigenaren bij het isoleren van hun woning. We geven voorrang aan het isoleren van de minst zuinige woningen. De SSW zal voor de wettelijke termijn al klaar zijn met het aanpassen van hun woningen, daarbij krijgt zij alle steun van de gemeente;
 • Initiatieven steunen van bewoners voor duurzaamheid, circulaire economie en natuurbehoud, zoals Transition Towns, Repaircafé en de Energiecoöperatie BENG!.
 

8. Natuur en dier

In een groene omgeving voelen mensen zich prettiger, zijn minder vaak ziek en hebben meer binding met de buurt. De aanwezigheid van insect en dier , is een aanwijzing van de ecologische gezondheid van een buurt. Door een echte vergroeningsslag van gebouwen, straten en pleinen, wordt de gemeente De Bilt een echte groenere en prettige plek om te wonen, te werken en te recreëren.

De gemeente is medeverantwoordelijk voor de bescherming van alle dieren binnen de gemeentegrenzen, voor huisdieren, landbouwdieren en in het wild levende dieren. Dierenwelzijn en het recht van dieren om te leven naar hun aard moeten integraal onderdeel zijn van het beleid, zodat de gemeente werkelijk bescherming biedt aan al haar inwoners. Om dierenleed te voorkomen en te bestrijden, is het belangrijk dat bij elke beslissing van de gemeente waarbij dieren een rol spelen, ook de belangen van dieren serieus worden meegewogen.

Daarom wil de SP:

Natuur:

 • Meer groen in straten: In elke buurt komt meer groen, te beginnen in de meest versteende straten. De gemeente hanteert daarbij als uitgangspunt 75m2 groen per woning binnen de bebouwde kom. De wijkgroenplannen worden daarom geëvalueerd en per wijk worden de kansen voor toename in kwantiteit en kwaliteit van groen in kaart gebracht. Op basis daarvan krijgen de wijkgroenplannen een vervolg.
 • Inzaaien diversiteit natuur: Het aanbod en de diversiteit van voedsel voor bijen, hommels en vlinders in het openbaar groen wordt vergroot. Tuinen, bermen, groenstroken, parken en perken rondom bomen worden ingezaaid en beplant met bloemen en heesters die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere diersoorten.
 • Bannen van glyfosaat: De gemeente stimuleert bedrijven en woningbouwcoöperaties die nog gebruik maken van gif zoals glyfosaat om hier mee te stoppen.
 • Diervriendelijke verbindingen: Er komen diervriendelijke verbinding zodat verschillende kleinere buurtparken aangesloten worden op de bossen en het groen rondom de wijken en kernen.
 • Natuurwaardekaarten: Gemeente De Bilt krijgt via natuurwaarden kaarten zicht op de aanwezigheid en verspreiding van dieren en planten. Deze kaarten worden jaarlijks geactualiseerd. De gemeente stemt haar groenbeleid af op de resultaten van deze kaarten.
 • Geen CO2 opslag: Gemeente De Bilt werkt niet mee aan opslag van CO2.
 • Lokaal meldpunt natuur mistanden: Er komt een lokaal meldpunt waar misstanden op het gebied van natuur en milieu ook anoniem gemeld kunnen worden.
 • Geen bouw in beschermde natuur: In gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland of onderdeel zijn van ecologische zones en structuren wordt niet gebouwd.
 • Dat mensen zelf hun eigen leefomgeving inrichten. Op die manier zijn mensen meer betrokken bij hun buurt en de omgeving wordt mooier. De gemeente stelt het budget beschikbaar en de bewoners beslissen wat daarvan betaald moet worden. Denk aan de beschikbaarstelling van het materieel, de afvoer van vuil en groenafval, voorzieningen ter bestrijding van hondenpoep en de inrichting en het onderhoud van speelvoorzieningen;
 • Bewonersinitiatieven ondersteunen voor de natuur, zoals de Vrienden van de Biltse Duinen en de collectieve boomgaard in het Van Boetzelaerpark;
 • Dat de gemeente grondpercelen beschikbaar stelt voor het vestigen van buurtmoestuinen, te gebruiken door mensen uit de betrokken buurt/wijk;
 • Het gebruik van regentonnen stimuleren; zij vangen overvloedige regenval op en geven een besparing op het gebruik van drinkwater voor de tuin. De gemeente heeft hier een voorlichtende rol in;
 • Dat het groen rondom onze gemeente in zones wordt beheerd en ingericht. Dicht om de woonwijken is het groen toegankelijk voor het uitlaten van honden en voor sport en recreatie. Verderop is de natuur ingericht voor schuw wild als reeën en dassen;
 • Het gemeentebestuur de verplichting geven om gekapte bomen ter plaatse te vervangen;
 • De komende jaren investeren in groenbeheer en zorgen voor een regelmatig onderhoud van het groen binnen de gemeente.
 

Dier:

 

 • Afschaffen hondenbelasting: Iedere gemeente heeft op grond van artikel 226 van de Gemeentewet het recht om hondenbelasting te heffen. Het is echter een recht, geen verplichting. De gemeente die ervoor kiest hondenbelasting te heffen, is vrij in de besteding van deze inkomsten. Veelal worden de inkomsten dan ook besteed aan zaken die niets met honden of andere dieren te maken hebben. De SP vindt dit een onjuiste manier om aan overheidsinkomsten te komen en wil de hondenbelasting dan ook afschaffen;
 • Veiligheid vee industrie: gemeente De Bilt verplicht bedrijven om zowel nieuwe als bestaande stallen brandveilig te maken. De gemeente stelt veel strengere geur- en geluidsnormen op dan de huidige en handhaaft deze, mestvergistingsinstallaties zijn niet toegestaan;
 • Dierenwelzijn: Zorg voor dierenwelzijn wordt geïntegreerd in het gemeentelijk beleid op het gebied van bouw, natuur, milieu, onderwijs, zorg en economie. - Handhaving dierenwelzijn: Handhaving op dierenwelzijn wordt verbeterd. De gemeente zorgt voor training van hulpverleners en toezichthouders in het herkennen van en reageren op dierenmishandeling en verwaarlozing en het monitoren wanneer door gemeentelijke projecten de belangen van dieren in het geding komen;
 

9. Verkeer en vervoer

We willen ons graag verplaatsen. Naar het werk en naar school, naar zakelijke contacten en naar winkels, naar familie en vrienden. Daarom moeten wegen veilig onderhouden worden en de doorstroming mag niet zomaar beperkt worden. Daarbij houden we rekening met milieu, verkeersveiligheid en andere activiteiten die op straat plaatsvinden, zoals speelgelegenheid voor de jeugd.

Daarom wil de SP:

 • Goed openbaar, betaalbaar en toegankelijk vervoer, zodat je vanuit de hele gemeente overal kunt komen;
 • Zorgen voor veilige schoolroutes en een veilige schoolomgeving;
 • Zorgen dat alle basisscholen meedoen aan het verkeersexamen;
 • Snelheid beperkende maatregelen nemen. Woonerven en gebieden waar je maar 30 km per uur mag rijden, moeten ook zo worden ingericht;
 • Waar nodig de bouw van (ondergrondse) parkeergarages en overdekte fietsenstalling stimuleren en dat ook eisen van projectontwikkelaars;
 • Het gebruik van de fiets bevorderen. Dat is gezond, veiliger en schoner. De gemeente moet de fiets een prominente plaats in omgevingsvisie en -plannen geven;
 • Dat verkeerslichten fietsvriendelijk worden afgesteld;
 • Dat de belangrijkste fietsroutes zodanig ingericht worden dat fietsers snel, veilig en comfortabel kunnen rijden. Fietsstraten kunnen hierbij een oplossing zijn;
 • Dat we onze wandelpaden zo inrichten dat ze geschikt zijn voor rollators, rolstoelen en scootmobielen, maar ook voor kinderwagens en wandelwagens;
 • Op zoek naar alle mogelijke regelingen van rijk, provincie en andere partijen die ons kunnen helpen om fietspaden aan te leggen en te verbeteren.

 

 

10. Iedereen doet mee

 

De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan en mag meedoen. Dat is niet alleen een recht, het schept ook verplichtingen. Een overheid is er niet om mensen gelukkig te maken, dat doe je zelf, samen met anderen. Maar de overheid kan wel voorwaarden scheppen en belemmeringen weghalen.

Daarom wil de SP:

 • Dat de gemeente beleid voert waarin niemand wordt uitgesloten, dus ook niet mensen met beperkingen (“inclusief beleid”). Dat geldt op alle niveaus: bij de inrichting van gebouwen, het maken van de gemeentelijke website en het opstellen van formulieren;
 • Sociale initiatieven ondersteunen en behoud en uitbreiding bepleiten van buurtvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Het is van het grootste belang om een sociaal netwerk te hebben en te houden. Dat voorkomt eenzaamheid en verwaarlozing en het bevordert dat mensen actief en gezond blijven;
 • Een sfeer bevorderen waarin seksuele identiteit of geaardheid geen reden zijn voor pesten of uitsluiting. De gemeente stelt kaders op over voorlichting hierover.
 • Dat problemen waarbij jongeren betrokken zijn doortastend worden aangepakt, waarbij de nadruk ligt op preventie; dat we ons inspannen om probleemjongeren aan het werk te krijgen en waar mogelijk helpen we ook om begeleid-wonen projecten op te zetten.
 • Meer mogelijkheden tot uitbesteding door de gemeente aan de sociale werkvoorziening BIGA. De gemeente is de verplichting aangegaan waar mogelijk werk aan te bieden;
 • Dat het budget voor buurtfeesten volledig wordt hersteld en geoormerkt. Buurtfeesten kunnen een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in een wijk;
 • Wijken van gemengde samenstelling bevorderen. Diversiteit in woonwijken is van groot belang;
 • Dat statushouders van deze gemeente de kans krijgen om een bestaan op te bouwen. Scholing kan een extra impuls geven hieraan, de kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door de gemeente;
 • Dat leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs hersteld wordt in het belang van het kind. Het kind staat altijd centraal, financiën of kwantiteit mogen hierbij geen rol spelen. Bijzonder onderwijs is hiervan uitgezonderd.
 

11. Sport en recreatie

De Bilt heeft een breed aanbod aan sport in de gemeente. Sporten is gezond en sporten in team- of clubverband is goed voor de sociale samenhang van onze samenleving. Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om een sport te kunnen uitoefenen.

Daarom wil de SP:

 • Het huidige zwembad vinden wij te klein om alle gebruikers genoeg zwemuren te geven en heeft te weinig mogelijkheden voor recreatie- of schoolzwemmen. De SP blijft pleiten voor een onafhankelijke stichting die het zwembad onderhoudt en bestuurt, al dan niet samen met de sportclubs en andere gebruikers;
 • De gemeente houden aan de plicht om de sportclubs te faciliteren. Er is niets mis mee als een sportclub wordt gerund door gediplomeerde en geschoolde vrijwilligers, dit mag alleen nooit een bezuiniging zijn;
 • We breiden het Jeugdsportfonds verder uit. Op die manier helpen we nog meer kinderen uit minimagezinnen aan het sporten.
 • In iedere buurt moeten voldoende voorzieningen zijn voor sport en spel. De bestaande tekorten aan sportvoorzieningen moeten dan ook weggewerkt worden. Ook moet de openbare ruimte zoveel mogelijk uitnodigen tot bewegen. We zijn dan ook tegen verdere verplaatsing van sportparken naar de randen van het dorp
 • In gebieden waar weinig kinderen sporten, willen we een proef doen met schoolsport, naschoolse sportbeoefening in teamverband (Amerikaans High School-model).
 • Als de keuze gaat tussen topsport voor enkelen of breedtesport voor velen, dan gaat onze keuze naar dat laatste;
 • Dat recreatieterreinen zoals Bospark Bilthoven en De Ridderhof kleinschalige parken blijven met respect voor natuur en recreant.
 • Een rolstoelroute in onze gemeente inrichten en onderhouden;
 • Bewonersinitiatieven ondersteunen voor de natuur, zoals de Vrienden van de Biltse Duinen en de collectieve boomgaard in het Van Boetzelaerpark;
 • Dat parken best voor festivals gebruikt worden, mits er voldoende beschermende maatregelen genomen zijn door de organisatoren om schade aan het park te voorkomen.
 

12. Leefbaarheid

Het is belangrijk dat mensen in hun eigen dorp kunnen werken, boodschappen doen en hun kinderen op school hebben, Anders komt de leefbaarheid van het dorp onder druk te staan, kennen mensen elkaar niet meer en kunnen zij in geval van nood niet meer op elkaar terugvallen. Ook wordt het voor mensen die geen auto hebben steeds lastiger om voor zichzelf te zorgen.

Daarom wil de SP:

 • Prioriteit voor het realiseren van betaalbare huisvesting voor starters, alleenstaanden en jonge gezinnen in de kleinere kernen. Zij zijn vanwege de zeer hoge woningprijzen niet altijd in staat een woning te kopen of te huren in onze gemeente. Met name in de kleine kernen is nauwelijks aanbod in het goedkopere segment. Ook voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen is dit van belang
 • Gratis en meer standplaatsen voor winkelkramen (zoals een visboer, bakker of groenteboer) als er geen winkels in het betreffende dorp zijn. Hierbij krijgen lokale ondernemers de voorkeur;
 • De mogelijkheid om op meerdere plekken weekmarkten mogelijk te maken;
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om met gesubsidieerd werk toch voorzieningen open te houden in de kleine kernen. Er zijn genoeg voorbeelden van restaurantjes of winkeltjes die gerund worden met behulp van mensen met een beperking;
 • Gekeken wordt naar nieuwe initiatieven zoals biologische landbouw, zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme, om agrarische bedrijven te ondersteunen;
 • Meer mogelijkheden voor het platteland, zoals minicampings, (kunst)ateliers en praktijken aan huis. Dergelijke initiatieven mogen geen al te zware belasting vormen voor de verkeersdruk op de omgeving;
 • Dat de inrichting van de openbare ruimte zo gedaan wordt dat schadelijk ongedierte geen ruimte krijgt. De gemeente heeft een hoofdrol te vervullen in de bestrijding van ratten omdat zij ziektes verspreiden;
 • (Beheerde) openbare toiletten in de openbare ruimte en zeker in de (nabijheid van) winkelcentra;
 • Dat de Boa’s van de gemeente worden geprofessionaliseerd en in aantal uitgebreid. Indien nodig zullen hun bevoegdheden verruimd worden;
 • Openbare orde en veiligheid; dus een divers en inclusief politie apparaat: Neutraliteit (en ook de scheiding van kerk en staat) is niet bedoeld om mensen uit te sluiten, maar om in te sluiten. Dus ook al draag je een keppeltje, kruisje of hoofddoek, iedereen moet voor de politie kunnen werken en deze inclusie van diversiteit stralen we ook uit met een inclusief politie-uniform;
 • Geen patser aanpak maar gepaste aanpak: met de zogenoemde 'patseraanpak' houdt de politie met een hoop spierballenvertoon mensen met een 'verdacht uiterlijk' en een dure auto staande voor politieonderzoek. De aanpak gaat gepaard met discriminatie en vergroot het wantrouwen tussen burgers en politie. De beperkte opbrengst weegt niet op tegen de verspilling van politie-inzet en de schade aan de samenleving. SP De Bilt is voor een gerichte en efficiënte aanpak van criminelen op basis van gedegen recherchewerk.
 

13. Onderwijs en Cultuur

Ieder Bilts kind verdient goed onderwijs. Elke ouder moet erop kunnen rekenen dat zijn of haar kind in de buurt naar school kan en daar goed onderwijs krijgt in klassen van een acceptabel formaat. Niet alleen de ouders die zich het eerste melden, maar alle ouders verdienen de kans om hun kind bij hun favoriete school geplaatst te krijgen. Dat is eerlijk en zo voorkomen we ongelijkheid vanaf de start van de schoolloopbaan van kinderen.

Meten is de norm geworden. Dit cijferfetisjisme leidt niet tot een verbetering van de onderwijskwaliteit. De SP is van mening dat het belang van goede vakkennis, intuïtie en ervaring van de leraren zwaarder moet wegen dan dure en/of onbetrouwbare meetinstrumenten. De ontwikkeling van het kind dient centraal te staan, als politiek dien je beleid af te stemmen dat helpt bij een brede ontwikkeling van het kind, meer individuelere aanpak, een kind moet gehoord en gezien worden, zo ontdek je eerder waar er behoefte is aan begeleiding of hulp en geef je daarnaast het kind de eerlijke kans op zijn of haar manier en op zijn of haar tempo te ontwikkelen binnen de maatschappij.

Daarom wil de SP:

SAMEN NAAR SCHOOL IN DE BUURT

 • De gemeente moet ervoor zorgen dat de ouderbijdrage aan scholen wordt gemaximeerd op 25 euro en dat die bijdrage echt vrijwillig wordt. De eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie (programma's voor kinderen met een achterstand) wordt afgeschaft;
 • Kinderen gaan naar school in een fatsoenlijk onderhouden schoolgebouw. De gemeente ziet erop toe dat ook de luchtkwaliteit in de klassen in orde is;
 • Om gemengde scholen verder te stimuleren krijgen scholen die geen afspiegeling van de buurt zijn, geen toestemming om uit te breiden. Scholen met veel kansarme leerlingen en gemengde scholen krijgen voorrang bij aanvragen voor verbouwingen en extra voorzieningen. Op die manier worden zij interessanter voor kansrijke leerlingen;
VOOR IEDEREEN ONDERWIJS OP MAAt:
 • De kinderopvang, peuterspeelzalen en voorscholen worden zoveel mogelijk samengevoegd en gaan in ieder geval allemaal werken met een voorschoolprogramma. Op die manier komen kinderen met verschillende achtergronden, mèt en zonder achterstand al vroeg met elkaar in contact. Het streven is dat geen kind met achterstand aan de basisschool begint. We schaffen de eigen bijdrage voor de voor- en vroegschoolse educatie af voor kinderen met een achterstand;
 • Er komen niet meer schaalvergrotingen en bestuurlijke fusies van scholen in De Bilt. De fusies leiden op korte termijn misschien tot kostenreductie, maar op lange termijn stijgen de kosten juist vanwege de optuiging van een groot en log bestuurlijk orgaan. Bovendien leidt schaalvergroting tot langere lijnen binnen de onderwijsorganisatie en het tot nummers verworden van studenten;
 • Voor leerlingen met (gedrags)problemen moeten voldoende plekken in het speciaal onderwijs behouden blijven. Op bussen met risicoleerlingen worden begeleiders geplaatst zodat de chauffeur zijn ogen op de weg kan houden;
 • Er komt een zinvol alternatief voor het wegvallen van de vrijwillige inburgering. Het moet mogelijk blijven voor mensen die zich willen ontwikkelen mee te doen via een laagdrempelig aanbod van bijvoorbeeld taalcursussen. We stimuleren mensen Nederlands te leren zodat zij makkelijker kunnen deelnemen aan de Biltse samenleving;
 • De Bilt wordt een stagediscriminatie-vrij dorp Er komt een gemeentelijk meldpunt plus helpdesk voor leerlingen die te maken hebben met stagediscriminatie. Stage- en leerbedrijven die zich schuldig maken aan stagediscriminatie mogen geen stagiaires meer begeleiden en komen op een zwarte lijst van de gemeente;

LEREN CENTRAAL - PRAKTIJK EN THEORIE

 • De gemeente coördineert de contacten tussen scholen en de lokale middenstand, bedrijvencentra en stedelijke diensten om te zorgen dat er voldoende stageplekken zijn voor leerlingen uit het beroepsonderwijs. De gemeente neemt hierin ook zelf haar verantwoordelijkheid. De gemeente moet onderzoeken hoe ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf die stageplekken aanbieden, lastenverlichting kunnen krijgen. De gemeente zoekt de samenwerking met onderwijsinstellingen voor projecten en onderzoeken;
 • Via leer-/werktrajecten kunnen jongeren die in het regulier onderwijs geen kwalificatie kunnen halen of daar zijn uitgevallen toch aan de slag als leerling bij een bedrijf. Daar werken ze aan hun vaardigheden, zodat ze daarna meer kans maken als starter op de arbeidsmarkt;
 • Kinderen moeten tijdig leren zwemmen. Schoolzwemmen moet daarom mogelijk blijven voor kinderen die nog geen zwemdiploma hebben. Op die manier voorkomen we gevaarlijke situaties in een waterrijk land als Nederland. In het lesaanbod op school blijft ook ruimte voor kunsteducatie en het bezoeken van schooltuinen;
 • Voldoende sportfaciliteiten voor o.a. gymlessen, inclusief een mogelijkheid waar schoolzwemmen gegeven kan worden; scholen maken ruimte in hun schema’s voor schoolzwemmen;
 • Een preventieve aanpak bij het aannemen van vrijwilligers door bij aanname om een VOG (= Verklaring Omtrent Gedrag) te vragen;

CULTUUR:

 • Behoud van het culturele erfgoed, zoals het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk, maar ook de prachtige landhuizen die onze gemeente rijk is. Het unieke karakter van de kernen moet gewaarborgd worden. Het culturele erfgoed in De Bilt is zeer divers en uitgebreid en het is een voorname bron van toerisme;
 • Dat elke kern ten minste één vaste ruimte heeft waar kunstenaars, geïnteresseerden, kunst- en cultuurinstellingen en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Er is nu een groot gemis aan oefen- en expositieruimtes;
 • Dat subsidieregelingen helder zijn. De gemeente moet tijdig en duidelijk besluiten over subsidies en organisaties moeten snel kunnen zien of ze voor subsidie in aanmerking komen of niet. De SP wil dat het subsidiestelsel zo in elkaar zit dat naast ‘gevestigde’ instellingen nieuwe, innovatieve en startende organisaties een kans krijgen;
 • Dat jongeren de toekomst zijn en daarom hun inbreng belangrijk is voor het toekomstbeeld van de gemeente De Bilt. Jongerenparticipatie kan via verschillende vormen krijgen: van leerlingenraden tot coaching door medescholieren, mentorschap of jeugdbemiddelaars of een jongerenraad;
 • Lokale radiostations of bladen steunen die een actieve bijdrage leveren aan een objectieve, veelzijdige en kritische lokale informatievoorziening. Organisaties zonder winstoogmerk hebben daarbij de voorkeur;
 • Zie ook hoofdstuk 14 MKB, voor een andere invalshoek om de cultuur sector te stimuleren.
 

14. MKB

De SP De Bilt wil dat het gemeentebestuur meer mogelijkheden gaat bieden aan het kleinbedrijf binnen de gemeente De Bilt. Veel ondernemers zijn nu ontevreden over het overheidsbeleid, terwijl ze wel een belangrijke bijdrage leveren aan de werkgelegenheid en dynamiek van onze gemeente. De SP De Bilt vindt het tijd dat de gemeente met een aantal maatregelen komt die de ondernemers meer kansen zal bieden.

Uit onderzoek van MKB-Nederland blijkt dat ondernemers steeds meer geconfronteerd worden met stijgende lasten, terwijl ze hier weinig voor terugzien. Dit toont aan dat de gemeentebesturen de ondernemers onvoldoende serieus nemen. Grote bedrijven krijgen vaak alle ruimte in het dorp, maar juist de kleinere bedrijven en zelfstandigen krijgen het moeilijk. De Bilt moet juist voor hen kiezen om zodoende de creativiteit van de ondernemers te stimuleren. Daardoor kan De Bilt een nog mooiere gemeente worden en kunnen er extra banen in ons dorp worden gecreëerd.

Daarom wil de SP:

 • Kleinschaligheidsaftrek: de gemeente moet zich bij het Rijk inzetten voor het verhogen van de kleinschaligheidsaftrek voor zelfstandigen voor de eerste twee schijven met 50 procent en het verlagen van het belastingtarief over de eerste 41.000 euro winst;
 • Aanmoedigingssubsidie: de subsidie kan worden verstrekt als ondernemers, lokale instanties of verenigingen een bijdrage leveren aan lokale cultuur, milieu en natuur en leefbaarheid waar een grote groep inwoners van een kern, wijk, buurt of straat profijt van heeft. Op deze manier stimuleren wij de lokale participatie vanuit diverse invalshoeken;
 • Gemeentelijke belastingen; moeten gebundeld worden in een aanslag. Het Rijk moet opgeroepen worden om de bandbreedte van de diverse gemeentelijke belastingen aan te geven en daarnaast de loonbelasting en de afdracht van sociale premies te vereenvoudigen;
 • Verlies door criminaliteit: er komt een waarborgfonds voor kleine ondernemers. De gemeente schiet de schade die verhaald moet worden op daders van winkeldiefstal voor aan de ondernemer en gaat dan zelf het geld bij de dader innen. Een kleine ondernemer is hier zelf niet toe in staat;
 • Pakketpolis: om ook kleine ondernemers de mogelijkheid te geven zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, moet er een standaard pakketpolis komen met een ruime dekking en een acceptatieplicht.
 • Gunnen van opdrachten: kleine ondernemers en sociale firma’s moeten meer kans kunnen maken op gemeentelijke opdrachten. Dit doen we door aanbestedingen op te knippen. Buurtactiviteiten en buurt-projecten worden aan kleine ondernemers uit de buurt gegund. Een gemeentelijk innovatiefonds verstrekt leningen tegen gunstige voorwaarden aan kleine innovatieve ondernemers. Op deze manier zijn zij niet langer overgeleverd aan de grillen van durfkapitalisten;
 • Huurbescherming: zolang er landelijk geen ‘bedrijfsruimten waarderingsstelsel’ is – vergelijkbaar met het stelsel voor sociale huurwoningen – moet de gemeente afspraken maken met de woningcorporaties over maximale huurprijzen voor bedrijfspanden. Ook moet bij het aflopen van het huurcontract, de zittende ondernemer als eerste recht krijgen op het verlengen van zijn huurcontract, tegen vergelijkbare voorwaarden. De Bilt gaat bij de regering in Den Haag aandringen op betere huurbescherming voor kleine ondernemers, onder andere door enorme huurstijgingen wettelijk te beperken. Het tekort aan OZB, bij leegstand van commerciële panden, wordt niet langer verhaald op andere ondernemers, maar op de eigenaren van de leegstaande panden;
 • Verzekering: kleine ondernemers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) met een laag inkomen wordt een goedkope zorg-, rechtsbijstands- en arbeidsongeschiktheidsverzekering aangeboden via het verzekeringsbedrijf van de gemeente (DSW), met een ruime dekking en een acceptatieplicht;
 • Minder bureaucratie: er wordt een brigade in het leven geroepen, Ondernemers en de gemeente overleggen samen in de ‘ Paarse Krokodillen Brigade’ over het schrappen van overbodige regels, waarbij met klem de belangen van inwoners mee worden genomen;
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen: We werken alleen mee aan de uitbreiding van bedrijven of de komst van nieuwe bedrijven naar De Bilt als zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ondernemingen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen of grootschalige milieuvernietiging hebben geen plek in onze gemeente en worden geweerd van vestiging.
 

Tenslotte

 

Nu heeft de SP 1 zetel van de 27 zetels in de gemeenteraad. U ziet wat 1 zetel van de SP voor positiefs kan betekenen voor een gemeente als De Bilt, laat staan als wij meerdere zetels zouden behalen. Versterk ons, stem op ons en samen bouwen wij en geven wij deze gemeente vorm.

In dit actieprogramma maken we realistische keuzes. Daarbij doen we een beroep op de sterkste schouders als het gaat om lastenverdeling. Ook in onze mooie gemeente gaat het om solidariteit en respect voor elkaar. Daarnaast willen wij een open bestuurscultuur waarin goed wordt overlegd met de bewoners en tijdig problemen worden gesignaleerd. Zo betrekken we bewoners bij besluitvorming en kunnen we echt zeggen dat het een plan van iedereen is.

De SP wil ervoor zorgen dat De Bilt die prettige gemeente blijft, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen kan laten opgroeien en waar de stem van de inwoners gehoord wordt.

Door op 16 maart SP te stemmen zorgt u daarvoor!

Stem SP, voor elkaar!

 

SP De Bilt,

U bent hier