h

Informatieavond Lokaal Sociaal Verbond over het voormalig Hessingterrein trekt veel belangstelling.

6 september 2021

Informatieavond Lokaal Sociaal Verbond over het voormalig Hessingterrein trekt veel belangstelling.

Foto: Mischa van der Heijden

 

Onder de belangstelling van ruim 30 omwonenden van het voormalig Hessingterrein en andere belanghebbenden presenteerde het LSV op 2 september 2021 zijn visie op het bestemmingsplan van bouwfirma Verwelius. Sinds die datum ligt dit plan ter inzage bij gemeente De Bilt en sindsdien kunnen tot 13 oktober zienswijzen worden ingediend. Deze zienswijzen worden door de gemeente betrokken bij de bespreking van het agendapunt “bestemmingsplan Utrechtseweg 341”, volgens planning in december 2021. Sinds het aannemen in de gemeenteraad van de ruimtelijke randvoorwaarden in 2018 maakt het LSV (Lokaal Sociaal Verbond van SP, PvdA, ChristenUnie en de Fractie Brouwer) zich zorgen over de ontwikkelingen in dit gebied.

 

Anne-Marie Mineur, die als statenlid de faunatunnel hielp realiseren, hield een presentatie over de plannen van Verwelius voor de bouw van 130 woningen.

De grootste voordelen van het plan ziet het LSV in de vergroting van de noodzakelijke woningvoorraad en het opknappen van het vervallen Hessingerfgoed. Daarvoor moet de bodem worden schoongemaakt, die vervuild is met benzine, accuzuur en verf door het autobedrijf van Hessing en uit een verder verleden met blauwsel en kobalt van Reckitts.

 

Anne-Marie noemde enkele bezwaren, door de aanwezigen nog aangevuld.

Het belangrijkste bezwaar is de uitbreiding van het stedelijk gebied buiten de rode contour. Dat gaat op deze plek ten koste van het NNN, het nationaal natuurnetwerk. De werking van de faunatunnel onder de Utrechtseweg, waar 10 jaar voorbereiding aan is voorafgegaan en die miljoenen heeft gekost, zou met dit deel van het plan sterk verminderen. Weliswaar respecteert Verwelius de destijds afgesproken 150 meter vrije ruimte rond de tunnel, maar de bouw aan de zuidkant zorgt voor een versmalling. De bebouwing komt dicht tegen een bosje dat als rustgebied dient voor met name reeën en dassen. De aanwezigheid van 200 à 300 nieuwe bewoners met vermoedelijk tientallen honden en katten vormen op zich al een bedreiging voor het dierenrustgebied.

In het plan is de salderingsmaatregel opgenomen, een van de voorwaarden voor de provincie om haar goedkeuring te hechten aan het bouwen in NNN. Dat houdt in dat van een maïsveld aan de overkant van de Utrechtseweg, in de Voorveldsepolder, nieuwe natuur wordt gemaakt. Belangrijke vraag is of deze saldering opweegt tegen een verminderde werking van de faunatunnel. Ook voor de vogels in het gebied kan het een belangrijke verslechtering zijn van de leefomstandigheden. Wigle Braaksma, medewerker van de Vogelwacht en een van de grootste leveranciers van vogelgegevens, stelt dat zijn gegevens wel ontvangen zijn, maar dat hij niet is geconsulteerd voor het ecologierapport.

 

Andere bezwaren.

Zeer recent, op 26 juli 2021, is De Nieuwe Hollandse Waterlinie toegevoegd aan het UNESCO Werelderfgoed. De Werken van Griftenstein, aan weerszijden van de Utrechtseweg maken daar deel van uit. De Waterlinie maakte deel uit van de strategie om de vijand, die uit het oosten verwacht werd, tegen te houden door het gecontroleerd laten onderlopen van akkers en polders. De Werken van Griftenstein zijn met name een historische plek geworden in de Tweede Wereldoorlog toen in 1940 de oprukkende Duitse troepen hier de overwinning afdwongen .

Hoe de nieuwe beschermde status precies zal uitpakken, is nog niet bekend, wel zijn er voorbeelden bekend van Werelderfgoedgebieden die hun status verloren omdat er te ingrijpend in werd gebouwd. Onlangs nog verloor Liverpool zijn Werelderfgoedstatus vanwege rigoureuze nieuwbouw in het havengebied. Dergelijke besluiten zijn onomkeerbaar. De provincie heeft zich eerder onverbiddelijk opgesteld bij bouwplannen die andere onderdelen van de Hollandsche Waterlinie in gevaar brachten. Over deze locatie is nog geen uitspraak gedaan.

            Met de komst van 130 nieuwe woningen moeten we verwachten dat er een paar honderd nieuwe bewoners bijkomen, die allemaal eigen vervoermiddelen hebben waar de Utrechtseweg op moet worden aangepast. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog niet bekend.

            Door de aanwezigen werden bezwaren naar voren gebracht die te maken hadden met de toegankelijkheid van woningen. Zij zijn niet zomaar geschikt voor gehandicapten.

           

Zienswijzen.

Het LSV wil alle omwonenden en andere belanghebbenden graag ondersteunen met het indienen van een zienswijze over deze plannen. Deze zienswijzen kunnen door college en raad worden meegenomen in de beoordeling van de plannen, wat volgens de planning in december van dit jaar zou plaatsvinden. Mocht het definitieve bestemmingsplan niet aanzienlijk worden gewijzigd, dan overwegen een aantal belanghebbenden om op basis van de zienswijzen naar de rechter stappen in verband met planschade.

 

Saillant was nog de vraag naar de aanpak van de gemeente om het verleggen van de Biltse Grift alvast in gang te zitten door middel van een aparte vergunning. Verwelius zou alvast aan de gang willen met het plaatsen van een damwand en verdere voorbereidende werkzaamheden. Dat zou kunnen betekenen dat nog voor het raadsbesluit al met de werkzaamheden wordt begonnen. Frans de Ruiter, commissielid SP: “Dat was mij ook ter ore gekomen. En terecht dat sommigen zich hierover ongerust maakten; een aanvraag in de vakantietijd nota bene wanneer veel ambtenaren afwezig zijn. Het zou niet de eerste keer zijn dat een vergunning wordt verleend zogenaamd van rechtswege omdat de gemeente niet reageert. Het viel niet mee om te achterhalen wat de bedoeling van de aanvraag was. Het heeft te maken met de ingewikkeldheid van procedures, de aanvrager heeft de zaak willen versnellen. Zowel van de gemeentelijke projectleider als van Verwelius is nu bekend dat er geen schop de grond in gaat voordat het raadsbesluit is genomen.”

Vanwege de complexiteit en de onderlinge samenhang van de plannen werd opgeroepen om de deskundigheid van belanghebbenden goed met elkaar te verbinden en over deze plannen goed in contact te treden met de raadsfracties.

 

Al met al stelden de aanwezigen de informatie zeer op prijs. Er was veel gelegenheid tot vragen stellen waar ruim gebruik van werd gemaakt. En er is veel belangstelling voor het indienen van zienswijzen.

Reactie toevoegen

U bent hier