h

Begroting zonder buitenbad.

6 november 2009

Begroting zonder buitenbad.

Op donderdagavond 5 november kwam de gemeenteraad van De Bilt bijeen om de begroting voor 2010 te behandelen. Voor de SP het moment om op te komen voor alle inwoners van De Bilt die een handtekening hebben gezet onder de eis om in de zomer van 2010 weer een buitenbad te hebben. De raadsfractie werd door de leden ondersteund met een ludieke actie. Buiten werden de ramen gewassen zodat het gemeentebestuur weer beter naar buiten kon kijken. Dan kunnen ze zien wat er onder de gewone mensen leeft.

Voorafgaand aan de vergadering sprak Dirk van Kekem de raad toe over nut en noodzaak van een buitenbad. Tijdens de begrotingsbehandeling diende de SP een voorstel in om in de begroting ruimte te maken voor de realisering van een buitenbad bij Brandenburg. Alleen het CDA gaf steun aan dat voorstel, de overige partijen schuiven de wens van duizenden inwoners gewoon weer voor zich uit.
Het voorstel van GroenLinks/PvdA om te onderzoeken of er een gecombineerde sporthal met zwembad mogelijk is bij het H.F. Witte Centrum is een vlucht naar voren. Door deze vertragingstactiek zal er volgende zomer weer niet buiten worden gezwommen.
Fractievoorzitter Etiënne van Buren nam de ontwikkelingen rond het buitenbad als voorbeeld in zijn betoog over de begroting:

Voorzitter,
De Begroting is sluitend. Daar is de SP uiteraard ook heel blij mee. Het toont de financiële creativiteit van dit college. Toen de SP in 2007 voorstelde om een bedrag in de begroting op te nemen om een buitenbad te realiseren heeft het college dit afgeraden omdat de financiële middelen zouden ontbreken. Daarmee was het blind voor de wens van duizenden inwoners van De Bilt.
In 2008 werden we geconfronteerd met de gevolgen van de crisis. De Bilt kreeg ruim een miljoen euro minder van het rijk uitgekeerd. En die onverwachte tegenvaller kon wel moeiteloos worden opgevangen. Dit staaltje financiële creativiteit laat ons de politieke onwil van dit college zien om een buitenbad te realiseren. Die onwil zou door de raad gecorrigeerd moeten worden. Van de volksvertegenwoordigers mag je immers verwachten dat zij doen waarvoor ze gekozen worden: het vertegenwoordigen van de inwoners van De Bilt. En die willen massaal een buitenbad. De afgelopen weken heeft de SP haar eigen sportonderzoek gedaan, gratis. En wat wij al wisten werd weer eens bevestigd. Meer dan 3500 mensen zetten hun handtekening onder onze eis om nu eindelijk eens werk te maken van dat buitenbad. Met alle vertragingstactieken van vooruitschuiven en onderzoeken en alternatieve plannen vertegenwoordigt dit bestuur de inwoners van De Bilt niet. De SP vindt het onbegrijpelijk dat volksvertegenwoordigers zo het zicht op de buitenwereld zijn kwijtgeraakt. De SP had u daar graag mee willen helpen door de ramen van deze raadszaal te lappen. U, voorzitter, hebt daar een stokje voor gestoken. Kennelijk neemt u liever tuingereedschap voor u zelf aan...
En zo ligt er al weer een begroting zonder buitenbad. Daarom doet de SP een hernieuwd beroep op de raad. Wellicht heeft zij, met de naderende verkiezingen in het hoofd, weer wat contact met de
inwoners weten te maken. Er is misschien nog een argument waarmee we de wethouder kunnen overtuigen. Hij valt graag in de prijzen, zo weten we. Daarom zal het straks bij de uitreiking van de prijs voor sportgemeente van het jaar een teleurstelling zijn als blijkt dat De Bilt het net niet geworden is. Want, we hebben te weinig zwemwater. Daarom vraagt de SP aan de raad om de tekst van de begroting middels een amendement te wijzigen. Tekst amendement.
SP is niet de afkorting van Partij voor het Buitenbad. Op deze begroting worden veel programma's behandeld. Al zou je zo'n buitenbad bij drie programma's kunnen onderbrengen. Jeugd, welzijn en Sport. Er is natuurlijk meer. Wat het buitenbad illustreert is een groter probleem. Dit college investeert enorme bedragen in communicatie, maar is doof voor de geluiden uit de samenleving. Dat geldt voor het zwembad, maar ook voor bijvoorbeeld het hertenpark of La Plata. Telkens zadelt u de inwoners op met de gebakken peren, alle communicatiebudgetten ten spijt. Communiceren is wat anders dan een nieuw logo of een glossy informatiekrantje. Communiceren doe je samen.
De SP communiceert wel. Daarom weten wij wat er onder de bevolking leeft. Zo komen wij tot een analyse en formuleren wij doelstellingen. Daarbij gaan we uit van 3 basiskenmerken. Menselijke waardigheid, Gelijkwaardigheid en solidariteit. Daar staat de SP voor.
De SP staat voor betaalbare huisvesting voor iedereen. De SP wil niet dat jongeren gedwongen worden hun dorp te verlaten omdat het te kostbaar wordt. Ouderen moeten hun laatste jaren in hun eigen buurt kunnen doorbrengen. Het is daarom van groot belang dat er nieuwe woningen worden gebouwd. Er is vooral een tekort aan betaalbare huurwoningen en starterswoningen. Ook in de
kleine kernen moet voldoende woningbouw garanderen dat de eigen jeugd een betaalbare plek in het dorp kan vinden.
De SP wil investeren in een sociaal en menswaardig beleid. Dat betekent dat het sociaal beleid van de gemeente De Bilt gericht is op actieve en klantgerichte hulp bij het vinden van werk. Mensen voor wie de stap naar een betaalde baan niet mogelijk is, kunnen rekenen op een sociale en klantvriendelijke ondersteuning. We zorgen voor goede voorzieningen, zodat mensen met beperkingen zo veel mogelijk geholpen worden om deel te nemen aan de samenleving. Ook ouderen moeten zo lang thuis kunnen blijven wonen als zij dat willen.
De financiële en economische crisis en de wijze waarop de rijksoverheid hier mee omgaat zorgt voor zware druk op gemeentelijke begrotingen. De SP steekt hiervoor niet haar kop in het zand maar wil wel andere keuzes maken. Bezuinigingen mogen niet ten koste gaan van voorzieningen voor zwakke groepen. Politiek is een kwestie van keuzes maken. De SP kiest voor de menselijke maat. Andere keuzes voor het zelfde geld. Daarvoor is creativiteit nodig. Gelukkig is die op het gemeentehuis aanwezig. Daarvoor is ook politieke wil nodig. En daar heeft het tot nu toe aan ontbroken.

U bent hier