h

Bunker blijft

30 oktober 2009

Bunker blijft

De bunker op larenstein blijft staan. Dat is afgelopen donderdagavond besloten tijdens de gemeenteraadsvergadering. Een amendement (tekst voorstel) ingediend door SP, CDA, Groenlinks/PvdA en BB haalde een overtuigende meerderheid. Fractievoorzitter Etienne van Buren benadrukte het belang van goed overleg met de bewoners om een snelle en kwalitatieve invulling mogelijk te maken. Uiteindelijk stemden zelfs VVD en D66 in met het amendement hoewel ze nog wel wat bedenkingen mompelden.

Een gelegenheidscoalitie van SP, CDA, GroenLinks/PvdA en BB namen de zorgen van omwonenden weg. Geen nieuwe explosies op Larenstein. Het gezamelijke voorstel van deze partijen leidde tot een verrassende ontknoping van de LarensteinSoap. Hieronder de bijdrage van Etienne van Buren:

Voorzitter,
Voor de afgelopen zomer is de SP bij de bewoners van de kometenlaan wezen buurten. Dat doen we wel vaker. Zo weten we precies wat er in de buurt leeft. De omwonenden gaven in ruime meerderheid aan dat de schrik er na de explosie van vorig jaar nog goed inzat en dat ze een nieuwe explosie onacceptabel vinden. De risico’s zijn opnieuw niet duidelijk in kaart gebracht en er wordt betwijfeld of die risico’s wel in kaart te brengen zijn. Slopen zonder explosie zou veel te lang duren en veel te veel overlast geven en valt voor omwonenden ook af. De bunker laten staan en op een groene manier inpassen heeft dan ook hun voorkeur.

Op donderdag 15 oktober heeft de gemeenteraad van De Bilt een rondetafelgesprek over de bunker op Larenstein georganiseerd. Bij dit rondetafelgesprek waren vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijfsleven en deskundigen op het gebied van militaire monumenten aanwezig. De vertegenwoordigers van de Stichtingen Militair Erfgoed en Menno van Coehoorn hielden een vurig pleidooi voor het behoud van wat in mijn ogen tot dan toe een lelijk ding was. Zij gaven aan dat de monumentenstatus inmiddels was aangevraagd.
De gemeente heeft inmiddels de brief ontvangen, waarin de minister van OCW B&W om advies heeft gevraagd over het verzoek om Larenstein aan te wijzen als rijksmonument. Waardoor er, volgens onze informatie, vanaf 20 oktober, op grond van art. 5 van de Monumentenwet 1988, voorbescherming geldt. De SP-fractie wil graag van het college weten wat dit nu betekent. Voor de bunker en voor de discussie die wij nu voeren. Ook zijn wij benieuwd naar de inhoud van dit advies.

De SP-fractie heeft dit keer uitgebreid kennis kunnen nemen van veel relevante informatie. Als we dit 2 jaar geleden hadden geweten had ons dat een hoop narigheid kunnen besparen.
Nu zal de raad met al deze informatie. de verschillende belangen moeten wegen.

Aanvankelijk opteerde de SP-fractie voor de variant waarbij de bunker met zand wordt afgedekt. Maar hierin staat onze fractie alleen. De SP vreest dat, als de tegenstanders van een nieuwe explosie verdeeld zijn, toch zal worden gekozen voor sloop met explosieven. Omdat er inmiddels wel medestanders zijn die de bunker net als de SP willen laten staan en omdat de monumentale waarde ons inmiddels ook is aangetoond hebben wij elkaar gevonden in het amendement dat mevr. Schmalschläger zojuist heeft ingebracht.

Hierbij wil de SP fractie benadrukken dat de in het amendement genoemde acceptabele beeldkwaliteit, draagvlak en de snelheid van de procedure onlosmakelijk verbonden zijn met de feitelijke instemming van de omwonenden.

En voor de echte liefhebbers is hier het amendement:

AMENDEMENT
artikel 34 Reglement van Orde
Aan de voorzitter van de raad

Raadsvergadering d.d.: 29 oktober 2009

Indiener: Fracties GroenLinks/PvdA, CDA, SP en BB

Voorstel tot wijziging van besluit, verordening of plan: Vervolgtraject bunker Larenstein te Bilthoven

Tekst wijzigingsvoorstel:

De gemeenteraad van De Bilt in vergadering bijeen d.d. 29 oktober 2009 wordt door het college van B&W uitgenodigd te kiezen uit één van de beschreven varianten of subvarianten voor de vervolgaanpak van de bunker op het bedrijvenpark Larenstein.

Overwegende dat:
1. het in verband met de realisering van het Bedrijvenpark Larenstein, wenselijk is om een oplossing te bieden voor de problematiek van de bunker ter plaatse, die recht doet aan alle betrokken partijen
2. de raad opteert voor de optie om de bunker in de huidige staat te laten staan en functioneel te integreren in het bedrijventerrein Larenstein, waarbij herstel van de buitenzijde, met oog voor acceptabele beeldkwaliteit, als belangrijke randvoorwaarde geldt.
Gelet op:
1. het bepaalde in de artikelen 108 eerste lid en 147 tweede lid van de Gemeentewet
2. na bestudering van alle varianten en kennis genomen te hebben van inspraakreacties spreekt de raad de nadrukkelijke wens uit
Besluit:
1. het college op te dragen een bedrijf / onderneming te zoeken, die bereid is de bunker in te passen in de toekomstige bedrijfshuisvesting van betreffende onderneming,
2. het college op te dragen tot een evenwichtig voorstel te komen, waarbij kwaliteit, financiën en maatschappelijk draagvlak als belangrijke meetpunten gelden,
3. het college op te dragen de hiermee gepaard gaande vertraging waar mogelijk tot een minimum te beperken,
4.het college op te dragen naar de raad met een raadsvoorstel te komen over de realisatie van dit amendement.
en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:

D.H. Schmalschläger P.C. van Maaren E. van Buren E. Rost van Tonningen
GroenLinks/PvdA CDA SP Bilts Belang

U bent hier