h

Actieprogramma de Bilt 2014 - 2018

Bent u op zoek naar het provinciale programma? Klik dan hier.

 

“Iedereen doet mee”    

Lees hier onze doelen en ambities voor de komende jaren.

U kunt ons

pdf
 programma (170 kB) ook downloaden, zodat u het op uw gemak nog eens kunt doorkijken.

Inhoud

Inleiding

1. Politieke stijl

2. Zorg en welzijn

3. Werk en inkomen

4. Huisvesting / Openbare Ruimte

5. Financiën

6. Natuur en milieu

7. Verkeer en vervoer

8. Iedereen doet mee

9. Sport en recreatie

10. Leefbaarheid kleine kernen

11. Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Ten slotte

Inleiding

Om de crisis te bestrijden kun je beter investeren dan bezuinigen. Natuurlijk moet je niet met geld smijten. Zuinig omgaan met gemeenschapsgeld is vanzelfsprekend. Maar we moeten niet bezuinigen op zorg, onderwijs of het milieu, want dat soort bezuinigingen betalen we later met rente terug. Het neoliberale idee dat je de samenleving het beste kunt inrichten door een zo klein mogelijke overheid te hebben en winst als leidend principe te kiezen, wijzen wij met kracht van de hand. Een optelsom van eigenbelangen levert geen gezamenlijk belang, zoals Agnes Kant dat terecht zei. In de praktijk is het resultaat van dat beleid dat vooral de mensen met veel geld en veel macht nog meer geld en nog meer macht krijgen. Dat deze rijken en machtigen hun succes vooral danken aan een samenleving die zorgt voor gezondheid, een goede opleiding en een leefbaar ingerichte omgeving, wordt vaak genegeerd.  De SP wil niet dat er nog meer bezuinigd wordt op onze gezamenlijk maatschappelijk kapitaal. In plaats daarvan moet de overheid investeren, of anderen helpen om de economie aan de praat te krijgen.

De SP is vrijwel de enige partij die deze economische logica onderschrijft. We moeten er dus ernstig rekening mee houden dat de regering de ene bezuiniging na de andere over het land zal blijven uitstorten. De gemeenten gaan de gevolgen waarschijnlijk ondervinden. Het lijkt erop dat met name de zorg een probleem gaat worden.

Ook in De Bilt zal een sterke SP geen ijzer met handen kunnen breken. Toch zijn er genoeg redenen om op de SP te stemmen. Wij laten ons leiden door drie begrippen:

 • menselijke waardigheid,
 • gelijkwaardigheid,
 • solidariteit.

Wat deze uitgangspunten betekenen voor de belangrijkste thema’s van deze gemeente is te vinden in de volgende hoofdstukken.

naar boven

1.    Politieke stijl

De SP wil dat de samenleving er als geheel op vooruitgaat. Want dan profiteert écht iedereen. Dat gaat beter naarmate meer mensen betrokken zijn bij het besturen van onze gemeente. De SP vindt het van het grootste belang dat mensen betrokken worden bij het bestuur. Het gaat per slot van rekening om onze wijk, onze omgeving, ons milieu, ons werk.

Dat betekent dat wij meer doen dan eens in de vier jaar naar de stembus gaan. Het betekent dat wij betrokken worden bij de besluitvorming wanneer het onderwerp ons aangaat. Bestuurders moeten zich niet opsluiten in het gemeentehuis, maar naar de inwoners toe komen, samen met hen beslissen en een verantwoorde afweging maken van de belangen van alle betrokkenen.

De Bilt is als gemeente goed georganiseerd. We hebben maar liefst zestig wijk-, bewoners- en belangenverenigingen. Samen beschikken deze over veel kennis van onze gemeentelijke omgeving en de wensen van onze inwoners. Ook wonen er veel mensen in onze gemeente met bijzondere kennis van zaken over onderwerpen als natuur, milieu, geschiedenis en kansen in onze gemeente. De SP wil de kennis van die mensen en organisaties graag betrekken bij de besluitvorming. Want De Bilt, dat zijn wij samen.

Daarom wil de SP:

 • Een open en eerlijke bestuursstijl waarbij bestuurders dienstbaar zijn aan de bevolking.
 • Inwoners vanaf het begin actief betrekken bij projecten die hen aangaan. Dat geldt zowel aan het begin (“beginspraak”), alsook tijdens de verdere ontwikkeling van het project.
 • Een gemeentebestuur dat voortdurend in overleg blijft met deskundigen en belanghebbenden. Regelmatig overleg met wijk- en dorpsraden, politie, woningbouw, verkeersgroepen, welzijns- en zorgorganisaties hoor daarbij.
 • Een inloopspreekuur voor Burgemeester en Wethouders waar iedereen zijn verhaal mag doen.
 • Een college van Burgemeester en Wethouders dat zelfstandig, of via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het gesprek aangaat met de Rijksoverheid wanneer die onwerkbaar beleid oplegt.
 • Controle op de uitvoering van regels en besluiten. Als ze bij uitzondering niet kunnen worden uitgevoerd, moet dat duidelijk gezegd worden.
 • Een goed bestuur dat zijn daden voor zich laat spreken, en daar niet een leger aan communicatiemedewerkers voor nodig heeft.
 • De gemeente moet ook bereikbaar blijven voor mensen die geen gebruik van kunnen maken van een computer.
 • Democratisch bestuur betekent dat onze volksvertegenwoordigers onze bestuurders direct ter verantwoording kunnen roepen. We zijn daarom tegenstander van allerlei extra ondemocratische bestuurslagen, zoals het Bestuur Regio Utrecht (BRU) en de zijn opvolger de U10.

naar boven

2.    Zorg en welzijn

De SP streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat wil zeggen dat we zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. We zorgen ook dat hindernissen voor deelname aan de samenleving zo veel mogelijk worden weggenomen. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben, moeten die kunnen krijgen. Mensen die niet meer, of niet meer volledig voor zichzelf en hun huishouding kunnen zorgen, krijgen de hulp die ze nodig hebben. En ook de zorg voor een prettige leefomgeving heeft onze aandacht.

Daarom wil de SP:

 • Bij de keuze voor een thuiszorgorganisatie stellen we duidelijke eisen aan  kwaliteit en opleiding van de medewerkers en de kosten van management en bureaucratie. Medewerkers moeten een goede opleiding hebben en daarvoor moeten ze fatsoenlijk betaald worden. Thuiszorg wordt niet geleverd door schoonmaakbedrijven. De medewerkers worden geregeld bijgeschoold, en werken in vaste teams, zodat cliënten zo veel mogelijk dezelfde medewerker hebben, en medewerkers elkaar bij vakantie of ziekte kunnen vervangen.
 • Mensen krijgen hun thuiszorgindicatie van een gekwalificeerde professional. Dat kan de (huis)arts zijn, de wijkverpleegkundige of de thuiszorgmedewerker. Er wordt rekening gehouden met de werkdruk op de mantelzorger. Bij de bepaling van de eigen bijdrage dienen het inkomen en vermogen getoetst te worden. De eigen bijdrage begint bij nul.
 • Bezuinigingen op de AWBZ moeten zo veel mogelijk worden gecompenseerd. Ondersteunende begeleiding voor wie dat nodig heeft om thuis te blijven wonen, blijft bestaan. Ook handhaven we de mogelijkheid van dagbesteding voor iedereen met een beperking.
 • Jeugdzorg wordt geleverd door gekwalificeerde professionals, die bij voorkeur in teamverband werken.
 • Ons welzijnsbeleid moet op een hoger niveau worden getild. Het is belangrijk om te werken aan een hechte samenleving, waarin mensen een sociaal leven en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Het bevorderen van welzijn is niet alleen een maatschappelijke plicht, het werkt ook preventief. Het bespaart op termijn geld aan gezondheidszorg.
 • De wachttijd voor het aanbrengen van woonvoorzieningen en woningaanpassingen moet zo kort mogelijk zijn. Er mogen geen leeftijdsbeperkingen gelden.
 • De overheid streeft ernaar om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Vanwege de zorgplicht moet gemeente alles doen wat mogelijk is om noodgevallen op te lossen. Zij bemiddelt zo nodig voor een passende indicatie. Thuiszorg wordt ruimhartig verstrekt.
 • De SP ondersteunt initiatieven van particulieren die aangepaste seniorenwoningen willen bouwen, zoals SIR55 en mantelzorgwoning Pas Aan. Ook moet het mogelijk zijn om huizen te splitsen ten behoeve van mantelzorg (kangoeroewoningen).
 • Wijk- of buurtverenigingen die de samenlevingsopbouw bevorderen, verdienen onze steun.
 • Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Door nuttig werk te doen blijven zij actief in de samenleving. Wel moeten we oppassen dat we hen niet overbelasten. Vrijwilligerswerk mag nooit betaalde arbeid verdringen. De gemeente moet mensen stimuleren en begeleiden om verder actief te worden in de gemeenschap.
 • Goede zorg is een grondrecht. De menselijke maat staat daarbij voorop.

naar boven

3.    Werk en inkomen

De gevolgen van de financiële crisis treffen Nederland hard. De werkloosheid stijgt naar een niveau dat we lang niet meer gehad hebben. Veel mensen komen daardoor in de problemen. Het lukt veel mensen niet om op eigen kracht een nieuwe baan te vinden. Wie niet kan werken heeft inkomensondersteuning nodig, en hulp bij het vinden van andere manieren om een rol te spelen in de maatschappij. Wie een arbeidshandicap heeft, krijgt ondersteuning en begeleiding om toch binnen zijn vermogens aan het werk te komen. Wie wel kan werken, maar er niet in slaagt om werk te vinden, heeft hulp nodig in de vorm van arbeidsbemiddeling of scholing.

De SP gaat ervan uit dat mensen zich prettig voelen als ze kunnen meedoen in het maatschappelijk verkeer. Werk biedt de mogelijkheid om zelfstandig een inkomen te verdienen. Misschien nog wel belangrijker is dat mensen leren van werk, en dat ze ervaring en sociale contacten opdoen. Werk hoeft niet altijd betaald te zijn. Ook andere maatschappelijke activiteiten zijn waardevol. Het uitgangspunt is de zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid van mensen. Soms zit die zelfstandigheid in vrijwilligerswerk met een uitkering, voor veel mensen zit die in betaald werk.

Wij pleiten voor een activerende, positieve houding tegenover werkzoekenden, ook van de sociale dienst. Als de sociale dienst een uitkering kort, leidt dat niet vanzelf tot meer activiteit.

Daarom wil de SP:

 • De SP stelt voor om alleen de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) te laten. De gemeente moet het beleid weer in eigen hand nemen.
 • De SP wil werkzoekenden graag stimuleren om maatschappelijk actief te zijn.  Dat betekent niet dat zij gedwongen mogen worden om betaalde functies alleen met behoud van uitkering te vervullen. Werk moet fatsoenlijk betaald worden.
 • De SP is zeer kritisch op de inzet van dure reïntegratiebureaus die weinig resultaten boeken. Dat zijn grote uitgaven die niet of nauwelijks bijdragen aan het vinden van werk.
 • Mantelzorg van familieleden en buren speelt een steeds grotere rol bij de zorg voor mensen met een handicap of een langdurige ziekte. Deze vrijwilligers verdienen alle steun die de gemeente kan bieden. De SP wil een tijdelijke vrijstelling van de sollicitatieplicht voor mantelzorgers.
 • De gemeente moet zogenaamde respijtzorg (de tijdelijke overname van de zorgtaken om mantelzorgers te ontlasten) aanbieden. Wat niet mag gebeuren is dat zorg wordt afgeschoven op familie, vrienden en buren.
 • De uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid kan beter.  Er moet een onafhankelijk sociaal consulent komen die mensen met een uitkering actief benadert en hen helpt om de noodzakelijke ondersteuning te krijgen.
 • Mensen met een bijstandsuitkering moeten niet met een lening opgescheept worden. Zij moeten dus geen leenbijstand krijgen, maar bijzondere bijstand.
 • Er moet een regeling komen die het mogelijk maakt dat tienermoeders hun school kunnen afmaken respectievelijk hun werk voortzetten, met name door de kosten van kinderopvang te vergoeden.
 • De Voedselbank is een nuttige instelling die op korte termijn onze ondersteuning verdient. Ons streven is wel om hem zo snel mogelijk overbodig te maken.
 • De U-pas komt gratis beschikbaar voor mensen met een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum. We breiden de pas uit volgens het Delftse model, waarbij ook mensen met een hoger inkomen de pas tegen betaling kunnen krijgen. Als iedereen de pas kan hebben, hoeft niemand zich meer te schamen om hem te gebruiken.

naar boven

4.    Huisvesting / Openbare Ruimte

Voor alle inwoners van De Bilt moet er goede en betaalbare woonruimte zijn. De situatie voor mensen met een bescheiden inkomen was al wanhopig, en die is de laatste tijd alleen maar erger geworden. De SP wil dat de gemeente alles doet wat mogelijk is om te zorgen dat er goede en betaalbare woningen worden gebouwd. Dat betekent onderdak voor de mensen die een huis zoeken, het betekent meer banen voor de werkers in de bouw en het levert ook nog een bijdrage aan de gemeentekas.

Daarom wil de SP:

 • Dat starters en jonge gezinnen voorrang krijgen bij toewijzing en bouw. Starters en jonge gezinnen zijn vanwege de relatief hoge woningprijzen niet altijd in staat een woning te kopen of te huren in onze gemeente. Met name in de kleine kernen is nauwelijks aanbod in het goedkopere segment (minder dan € 200.000,–). Gezien het feit dat het voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen van belang is starters en jonge gezinnen vast te houden of aan te trekken, krijgt het realiseren van betaalbare huisvesting voor deze doelgroepen in de kleinere kernen prioriteit.
 • Dat er meer seniorenwoningen komen zoals aanleunwoningen en mogelijkheden voor groepswonen voor ouderen.  Zo bieden we ouderen een perspectief om hun grote gezinswoning te verlaten, die daarmee beschikbaar komt op de woningmarkt..
 • Dat verzorgingstehuizen die leeg komen te staan door verzwaarde eisen aan de indicatie, behouden blijven als aanleunwoning voor ouderen.
 • Beschikbare bouwlocaties dienen te worden bebouwd met woningen waar behoefte aan is: betaalbare huurwoningen en koopwoningen in het goedkopere segment (minder dan € 200.000,–)
 • We gaan op zoek naar alle mogelijke regelingen en fondsen van het rijk en de provincie die ons kunnen helpen om huizen te bouwen. We zorgen voor startersleningen.
 • Waar mogelijk zetten we tijdelijke studentenwoningen neer. Niet alleen verkort dat de wachtlijsten, het is ook een manier om jonge mensen naar De Bilt te halen.
 • Wij geven de ruimte aan de verbouwing van leegstaand vastgoed tot woonruimte.
 • Het bijbouwen binnen de dorpskernen (“inbreiden”) mag niet ten koste gaan van het groene karakter van onze dorpen. Als dat geen schade brengt aan de natuur, moet uitbreiding aan de randen van de dorpen op beperkte schaal mogelijk zijn.
 • Bij het bouwen van nieuwe woningen houden we ook rekening met de gevolgen voor het verkeer. Stoepen zijn er voor voetgangers, fietspaden voor fietsers, en een passend ingerichte weg voor auto’s.
 • De Bilt moet een zwembad houden op de huidige plek.
 • Tijdens de aanleg van de ondertunneling van het spoor bij de Leijenseweg moet de wijk De Leijen ook op andere manieren toegankelijk zijn, in elk geval voor hulpdiensten.
 • Wij zetten in op de verduurzaming en energiebesparing bij bestaande bouw.
 • Bewoners krijgen zo veel mogelijk zeggenschap over de groenvoorziening in hun leefomgeving. Wanneer bewoners niet bereid of in staat zijn om zelf hun leefomgeving te onderhouden, pleegt de gemeente sober maar fatsoenlijk onderhoud.
 • Bij woningruil binnen de woningvoorraad van Woningnet, waarbij de bewoners elkaars contract overnemen, mag de huur niet worden verhoogd.
 • De aanrijtijden van de hulpdiensten kunnen verbeterd worden.

naar boven

5.    Financiën

We leven in een tijd waarin de neoliberale politiek de koers bepaalt. Zowel in de regering als in het provinciaal bestuur alsook in De Bilt zitten aanhangers van deze schadelijk stroming aan de knoppen. Zij willen minder belasting en minder overheid maar zoeken de bezuinigingen vooral bij de sociale zekerheid. Werk in de sociale sector dat geen winst oplevert, is niet interessant voor een commerciële partij. Dat wordt daarom afgeschaft, of het moet worden opgevangen door vrijwilligers, vinden de marktdenkers. Dat is niet de koers waar de SP voor kiest. De SP vindt dat er veel te veel geld wordt uitgegeven aan managers en bureaucratie. Daar kan op bezuinigd worden, en niet op de kwaliteit van de sociale voorzieningen. We vinden het verwerpelijk dat dit kabinet de gemeente in dit opzicht voor het blok stelt. De SP heeft daar landelijk zijn stem luid tegen laten horen. De SP vindt dat de samenleving en dus ook onze gemeente verantwoording moet blijven nemen voor mensen die het alleen niet redden. De gezondheid van mensen moet niet afhankelijk zijn van de markt.

We zullen dus elk dubbeltje moeten omdraaien om met minder geld toch nog al het noodzakelijke te doen. We zullen bij elke uitgave moeten kijken in hoeverre het mensen raakt. De lantaarnpalen een paar jaar langer laten staan voor ze vervangen worden, dat doet niemand pijn. Maar zorg en hulpmiddelen voor mensen die dat nodig hebben, die moeten overeind blijven. De SP wil ervoor zorgen dat De Bilt die prettige gemeente blijft, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen kan laten opgroeien en waar de stem van de inwoners gehoord wordt.

Daarom wil de SP:

 • Een sober en doelmatig bestuur, dat zo groot mogelijke kwaliteit levert voor zo bescheiden mogelijke kosten.
 • Goede controle en duidelijk inzicht in waar ons geld naartoe gaat. Fouten uit het verleden moeten worden uitgezocht, en er moeten lessen uit getrokken worden (denk aan de bunker bij Larenstein en de woningbouw bij Beukenburg / Burgland).
 • We starten geen grote, prestigieuze projecten meer op.
 • Waterdichte afspraken met projectontwikkelaars, om problemen zoals met de Kwinkelier te voorkomen. We proberen de kosten van het wanbeleid bij de Kwinkelier op de projectontwikkelaar te verhalen.
 • Geld vrijmaken voor preventie, en bedenken dat de kosten voor de baten uitgaan. Welzijnsorganisaties zoals WVT leveren daaraan een belangrijke bijdrage.
 • Waar mogelijk moeten bedrijven en organisaties die werk voor de gemeente doen, ook werk laten doen door mensen met een beperking (“social return”). Onze eigen sociale werkvoorziening mag bij voorrang het werk doen dat geschikt is voor deze doelgroep.
 • We hanteren de zogeheten Roemer-norm: aan de inhuur van externe bureaus geven we maximaal 10% uit van de totale salarissen.
 • Geld dat bestemd is voor bepaalde doelen (thuiszorg, jeugdzorg) wordt geoormerkt en niet aan andere doelen besteed.
 • Als dat nodig is om de zorg voor onze sterk vergrijzende bevolking overeind te houden, kan de SP niet uitsluiten dat de onroerende zaakbelasting (OZB) verhoogd wordt. Dat zal vooral worden opgebracht door mensen met een duurder huis.
 • Ons economisch beleid moet erop gericht zijn om onze eigen ondernemers te steunen bij hun bedrijfsvoering, en onze eigen (werkloze) beroepsbevolking passend werk te bieden.
 • We blijven ons ervoor inspannen dat De Bilt Fair Trade gemeente is en blijft.

naar boven

6.    Natuur en milieu

SP’ers zijn verantwoordelijke mensen. We denken niet alleen aan vandaag, maar ook aan volgende week, volgend jaar en aan volgende generaties. We willen de wereld zo gebruiken dat we voorraden niet uitputten en onze leefomgeving niet verpesten. Daarom zijn we zorgzaam voor mens en dier, voor natuur en milieu.

Daarom wil de SP:

Milieu

 • Asbest in gebouwen van voor 1993 moet goed geïnventariseerd worden, zodat het gesaneerd kan worden of, als dat niet mogelijk is, zodat de brandweer in elk geval weet hoe ze ermee om moeten gaan als er brand uitbreekt. De gezondheid van leerlingen, gebruikers, medewerkers en omwonenden mag niet in het geding komen.
 • We verlichten de openbare ruimte terughoudend. Waar de sociale veiligheid dat toestaat maken we gebruik van led-verlichting en bewegingssensoren. Dat bespaart niet alleen energie, maar komt ook de dieren in onze mooie natuur ten goede.
 • We richten ons op meer gebruik van fiets en openbaar vervoer en we dringen het gebruik van de auto terug. We maken het gemakkelijker voor mensen om te carpoolen.
 •  We richten meer milieuparken in de wijken in, dat wil zeggen: ondergrondse verzamelpunten voor restafval (glas, papier, textiel). In Maartensdijk richten we een verzamelpunt in voor grof vuil (puin, hout, metaal).
 • De uitstoot van geluid en fijn stof langs de A27 moet verder worden teruggedrongen.
 • We werken er actief aan om in 2040 klimaatneutraal te zijn, en we stimuleren het dat mensen kiezen voor duurzame energie (denk aan zonnecollectoren, en het gebruik van aardwarmte.
 • We staan geen (proef)boringen naar schaliegas toe in onze gemeente zolang er enig risico is voor mens of milieu.
 • We steunen bewoners en verhuurders van sociale huurwoningen bij het isoleren van hun woning. We geven voorrang aan het isoleren van de minst zuinige woningen (energielabel F en G).
 • We steunen initiatieven van bewoners voor duurzaamheid en natuurbehoud, zoals Transition Towns en de Energiecoöperatie De Bilt, BENG!

Natuur

 • De SP wil graag dat mensen zelf hun eigen leefomgeving inrichten. Op die manier zijn mensen meer betrokken bij hun buurt, en de omgeving wordt mooier. De gemeente stelt het budget beschikbaar, en de bewoners beslissen wat daarvan betaald moet worden. Denk aan de beschikbaarstelling van het materieel, de afvoer van vuil en groenafval, voorzieningen ter bestrijding van hondenpoep en de inrichting en het onderhoud van speelvoorzieningen.
 • We ondersteunen bewonersinitiatieven voor de natuur, zoals de Vrienden van de Biltse Duinen en de collectieve boomgaard in het Van Boetzelaarpark.
 • Megastallen vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn, daarom willen we ze niet in onze gemeente hebben. De gemeente bevordert biologische en diervriendelijke veehouderij, en neemt belemmeringen bij de omschakeling weg.
 • Het circus is geen plek waar het dierenwelzijn wordt bevorderd. Waar mogelijk houden we circussen met dieren buiten de deur, zeker als er twijfels zijn over het welzijn van de dieren.
 • In bewoond gebied proberen we zo veel mogelijk groen te handhaven. Niet alleen is dat gunstig voor de afvoer van grote regenbuien, het komt ook het grondwaterniveau ten goede. Het levert daarnaast verkoeling in de zomer, en het maakt de wijk leefbaarder.
 • We stimuleren het gebruik van regentonnen. Zij helpen om overvloedige regenval op te vangen, en besparen op het gebruik van drinkwater voor de tuin.
 • Het groen rondom onze gemeente wordt in zones beheerd en ingericht. Dicht om de woonwijken is het groen toegankelijk voor het uitlaten van honden, en voor sport en recreatie. Verderop is de natuur ingericht voor schuw wild als reeën en dassen.
 • Camping Bospark Bilthoven ligt in het Nationaal Natuur Netwerk, en mag daarom niet permanent bewoond worden. Daardoor krijgt het terrein rust, en kan het zich herstellen. De bescherming van de natuur op het park wordt goed bewaakt.
 • We evalueren de regel dat niet-monumentale bomen zonder vergunning gerooid mogen worden, en passen hem zo nodig aan.
 • De gemeente is de verplichting aangegaan om de sociale werkvoorziening BIGA B.V. waar mogelijk werk aan te bieden. Waar mogelijk doen zij de groenvoorziening.

naar boven

7.    Verkeer en vervoer

We willen ons graag verplaatsen. Naar het werk en naar school, naar zakelijke contacten en naar winkels, naar familie en vrienden. Daarom moeten wegen veilig onderhouden worden, en de doorstroming moet niet onnodig beperkt worden. Daarbij houden we rekening met milieu, verkeersveiligheid en andere activiteiten die op straat plaatsvinden, zoals speelgelegenheid voor de jeugd.

Daarom wil de SP:

 • Goed openbaar vervoer, zodat je vanuit de hele gemeente overal kunt komen. De bus brengt je dicht bij huis, ook ’s avonds. De trein is er voor langere stukken. De servicebusjes die nu worden ingezet zijn onvoldoende: ze zijn slecht toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking, ze rijden maar beperkt en ze leveren extra reistijd, overstap en kosten.
 • Een snelle busverbinding tussen station Bilthoven en de Uithof moet voldoende voordelen bieden voor onze gemeente. Er moeten tussenhaltes zijn bij de Grontmij en het RIVM, en hij moet goed aansluiten op de bus naar Maartensdijk.
 • De komst van een snelbus moet niet ten koste gaan van andere buslijnen in De Bilt.
 • We richten onze fiets- en wandelpaden, zeker in winkelgebied, zo in dat ze geschikt zijn voor rollators, rolstoelen en scootmobielen, maar ook voor kinderwagens en wandelwagens.
 • We nemen snelheidsbeperkende maatregelen. Woonerven en gebieden waar je maar 30 km per uur mag rijden, moeten ook zo worden ingericht. Om ongelukken te voorkomen, controleert de politie regelmatig dat de snelheidsregels ook worden nageleefd.
 • We richten zo veel mogelijk ondergrondse parkeergarages in, en we vragen dat ook van projectontwikkelaars.
 • Tijdens de aanleg van de ondertunneling van het spoor bij de Leijenseweg moet de wijk De Leijen ook op andere manieren toegankelijk zijn, in elk geval voor hulpdiensten.
 • We stimuleren het gebruik van alternatieve vormen van transport en dringen daarmee het gebruik van de auto terug. We maken het gemakkelijker voor mensen om te carpoolen.
 • We bevorderen het gebruik van de fiets. Dat is gratis lichaamsbeweging voor de fietser, het levert geen vuile uitlaatgassen op en er zijn minder risico’s op ongelukken. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte krijgt de fietser daarom nadrukkelijk de aandacht.
 • De vier belangrijkste fietsroutes, te weten de route Utrecht-Zeist over de Dorpsstraat, de route station Bilthoven-Uithof, de route Biltse Rading-Beukenlaantje-Kees Boekelaan en de route Julianalaan-Jan Steenlaan worden zodanig ingericht dat fietsers snel en comfortabel kunnen rijden.
 • De fietsroutes waar meer dan 1000 fietsers per dag passeren, worden aangepast tot de landelijke normen. Waar te weinig ruimte is, wordt niet automatisch gekozen voor het handhaven van de normen voor auto’s.
 • We gaan op zoek naar alle mogelijke regelingen van rijk, provincie en andere partijen die ons kunnen helpen om fietspaden aan te leggen en te verbeteren.

naar boven

8.    Iedereen doet mee

De SP vindt het belangrijk dat iedereen meedoet. Dat is niet alleen een recht, het schept ook verplichtingen. Een overheid is er niet om mensen gelukkig te maken, dat doe je zelf, samen met anderen. Maar de overheid kan wel voorwaarden scheppen en belemmeringen weghalen.

Daarom wil de SP:

 • De gemeente voert beleid waarin niemand wordt uitgesloten, voor iedereen en dus ook voor mensen met beperkingen (“inclusief beleid”). Dat geldt op alle niveaus: bij de inrichting van gebouwen, het maken van de gemeentelijke website en het opstellen van formulieren.
 • School, sport, spel en culturele uitingen moeten toegankelijk zijn voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De gemeente geeft al subsidies aan het regionale Jeugdsportfonds en de lokale Stichting Leergeld. Subsidie aan het regionale Jeugdcultuurfonds is ook nodig.
 • Juist voor ouderen is het van het grootste belang om een sociaal netwerk te hebben en te houden. Dat voorkomt eenzaamheid en verwaarlozing, en het bevordert dat mensen actief en gezond blijven. Daarom ondersteunen we sociale initiatieven voor ouderen, en bepleiten we behoud en uitbreiding van buurtvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen.
 • We bevorderen een sfeer waarin seksuele identiteit of geaardheid geen reden zijn voor pesten of uitsluiting. Scholen, sportverenigingen en verzorgingshuizen zorgen voor goede voorlichting. De politie pakt geweld dat verband houdt met seksuele identiteit en seksuele gerichtheid streng aan.
 • Problemen waarbij jongeren betrokken zijn, allochtoon of autochtoon, worden goed en doortastend aangepakt, waarbij de nadruk ligt op preventie.
 • De beste manier om probleemjongeren aan te pakken is door ze verantwoordelijkheid te geven voor een baan, een woning en een partner en/of een gezin. We spannen ons in om probleemjongeren aan het werk te krijgen, waar mogelijk helpen we om begeleid-wonen-projecten op te zetten.
 • Buurtfeesten kunnen een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in een wijk.
 • Wij juichen initiatieven vanuit de ouders om peuterspeelzalen op te richten toe. Dergelijke initiatieven komen ook in aanmerkingen voor subsidie voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE).
 • Leerlingenvervoer buiten de eigen gemeente financieren we alleen als dat in het belang is van de gezondheid of de pedagogische ontwikkeling van het kind.

naar boven

9.    Sport en recreatie

De Bilt is een sportieve gemeente. We scoren hoog in de topsport, maar minstens zo belangrijk vindt de SP dat er veel mensen op alle niveaus actief zijn. Sporten is gezond, en sporten in team- of clubverband is goed voor de sociale samenhang van onze samenleving.

Daarom wil de SP:

 • Er moet een nieuw openbaar zwembad komen op de huidige plek. De SP pleit voor een onafhankelijke stichting die het zwembad onderhoudt en bestuurt, samen met de sportclubs en andere gebruikers.
 • Er is niets mis mee als een sportclub wordt gerund door vrijwilligers, maar de voorwaarden moeten geschapen worden door de gemeente.
 • Als de keuze gaat tussen topsport voor enkelen of breedtesport voor velen, dan gaat onze keuze naar dat laatste.
 • Recreatieterreinen zoals Bospark Bilthoven en De Ridderhof moeten kleinschalige parken blijven met respect voor natuur en recreant. Bestaande natuurwaarden moeten ongeschonden blijven en waar mogelijk versterkt.
 • De gemeente bevordert de aanleg en het onderhoud van wandelroutes.
 • De SP pleit voor het inrichten van een rolstoelroute in onze gemeente.
 • We ondersteunen bewonersinitiatieven voor de natuur, zoals de Vrienden van de Biltse Duinen en de collectieve boomgaard in het Van Boetzelaarpark.

naar boven

10.    Leefbaarheid kleine kernen

Het is belangrijk dat mensen in hun eigen dorp kunnen werken, boodschappen doen en hun kinderen op school hebben, Anders komt de leefbaarheid van het dorp onder druk te staan, kennen mensen elkaar niet meer en kunnen zij in geval van nood niet meer op elkaar terugvallen. Ook wordt het voor mensen die geen auto hebben steeds lastiger om voor zichzelf te zorgen.

Daarom wil de SP:

 • Gratis standplaatsen voor kramen van een visboer of een bakker als er geen winkels in het dorp zijn.
 • Onderzoek naar de mogelijkheden om met gesubsidieerd werk toch voorzieningen open te houden in de kleine kernen. Elders in de provincie zijn voorbeelden van restaurantjes of winkeltjes die gerund worden met behulp van mensen met een beperking.
 • Om agrarische bedrijven te ondersteunen, moet er gekeken worden naar nieuwe initiatieven zoals biologische landbouw, zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme.
 • Er moeten meer mogelijkheden komen voor het platteland, zoals minicampings, (kunst)ateliers en praktijken aan huis. Dergelijke initiatieven mogen geen al te zware belasting vormen voor de verkeersdruk op de omgeving.
 • Lokale ondernemers, met name zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers) en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) beschermen we. We investeren niet in grote shopping malls.

naar boven

11.    Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Iedereen moet gelijke kansen hebben op onderwijs en op ontwikkeling van zijn of haar vaardigheden en talenten.

Daarom wil de SP:

 • Voldoende sportfaciliteiten voor o.a. gymlessen, inclusief een zwembad waar schoolzwemmen gegeven kan worden.
 • Welzijnsorganisaties leveren de gemeente een waardevol product en verhogen de kwaliteit van de samenleving. Hun diensten moeten fatsoenlijk betaald worden.
 • Het culturele erfgoed in De Bilt is zeer divers en uitgebreid, en het is een voorname bron van toerisme. Het behoud van het culturele erfgoed, zoals het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk, maar ook de prachtige landhuizen die onze gemeente rijk is, en het unieke karakter van de kernen moeten gewaarborgd worden.
 • De SP wil ook dat het gemeentelijk kunstbezit toegankelijk gemaakt wordt voor het grote publiek. Dat kan via websites, maar liever nog via openbare ruimtes.
 • Er is een groot gemis aan oefen- en expositieruimtes. Elke kern moet ten minste één ruimte te hebben waar kunstenaars, geïnteresseerden, kunst- en cultuurinstellingen en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten.
 • De gemeente moet zelfstandige, onafhankelijke kunstenaars een platform bieden waarmee zij hun belangen kunnen behartigen. Initiatieven daartoe moeten worden aangemoedigd. De gemeente speelt een actieve, informerende rol bij subsidieverzoeken. De commissie die oordeelt over het toekennen van subsidies is onafhankelijk en bestaat uit leden van buiten de gemeente.
 • Subsidieregelingen moeten helder zijn. De gemeente moet snel besluiten over subsidies, en organisaties moeten snel kunnen zien of ze voor subsidie in aanmerking komen of niet. De SP wil dat het subsidiestelsel zo in elkaar zit dat naast ‘gevestigde’ instellingen nieuwe, innovatieve en startende organisaties een kans krijgen.
 • Jongerenparticipatie kan verschillende vormen krijgen: van leerlingenraden tot coaching door medescholieren, mentorschap of jeugdbemiddelaars. Het belangrijkste is dat jongeren voelen dat er serieus naar hen geluisterd wordt en dat hun inbreng gewaardeerd wordt.
 • De SP wil graag dat er opnieuw een Jongerenraad komt, die actief ondersteund wordt en betrokken bij de besluitvorming.
 • We steunen lokale radiostations en weekbladen die een actieve bijdrage leveren aan een veelzijdige, kritische lokale informatievoorziening. Organisaties zonder winstoogmerk hebben de voorkeur.

naar boven

Ten slotte

In dit actieprogramma maken we realistische keuzes in moeilijke tijden. Daarbij doen we een beroep op de sterkste schouders als het gaat om lastenverdeling. Ook in onze mooie gemeente gaat het om solidariteit en respect voor elkaar.

Dus doe mee

En stem SP!

naar boven

U bent hier