h
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Actieprogramma de Bilt

Bent u op zoek naar het provinciale programma? Klik dan hier.

 

Actieprogramma

 

2018-2022

  

"Voor elkaar”

 

Inleiding

1. Inwoners en bestuur

2. Zorg en welzijn

3. Werk en inkomen

4. Huisvesting en Openbare Ruimte

5. Financiën en Economie

6. Natuur en milieu

7. Verkeer en vervoer

8. Iedereen doet mee

9. Sport en recreatie

10. Leefbaarheid

11. Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Ten slotte

Inleiding

Al eeuwen voeren Nederlanders de strijd tegen het water. Dit doen wij niet “ieder voor zich”. Nee, we voeren die strijd collectief en met groot succes. Dat kan ook voor het op orde krijgen van de zorg, de inkomensverdeling, de klimaatproblemen. In deze tijden van individualisering, zolang het een hoop mensen gelukkig nog goed gaat, vergeten we soms dat we elkaar hierin echt nodig hebben.
 

De SP is de enige partij die zo consequent het belang van collectief optreden in het oog houdt. Het zoeken van willekeurige zondebokken of ongerichte agressie op de sociale media: daar houden we ons verre van. We hebben er meer aan om samen in actie te komen en de krachten te bundelen. Dus niet ieder voor zich in de ijdele hoop dat we er allemaal wat mee opschieten. Andersom is vruchtbaarder.

VOOR ELKAAR EN DAARMEE VOOR ONSZELF!

Laten we dit voorop stellen: de gemeente beslist niet over alles. De landelijke en provinciale politiek geven voor veel gemeentelijke besluiten de kaders. Om het maar helemaal niet te hebben over de dwang vanuit Brussel en de wereldeconomie. Daar schieten de meeste mensen weinig mee op, en het milieu en klimaat al helemaal niet! Daarom is het belangrijk op een partij te stemmen die op provinciaal, landelijk en Europees niveau haar invloed laat gelden. Maar er blijven voldoende dingen over waar de gemeente over beslist en dat zijn vaak juist dingen die ons direct raken. Voor wie onze acties en de raadsvergaderingen een beetje volgt zal het opvallen dat de SP steeds de kansen opzoekt waar de “gewone” bewoners van De Bilt het meest bij gebaat zijn. Met onze uitgangspunten: solidariteit, gelijkwaardigheid en menselijke waardigheid! Dat blijven we de komende 4 jaar natuurlijk ook gewoon doen. Hoe meer stemmen, hoe meer kracht. We zien uw stem ook als ondersteuning voor al die SP-leden die zich inzetten voor een betere wereld en die graag de handen uit de mouwen steken. Zoals u ongetwijfeld al hebt gemerkt: ook als er geen verkiezingen zijn.

De SP wil ervoor zorgen dat De Bilt die prettige gemeente blijft, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen kan laten opgroeien en waar de stem van de inwoners gehoord wordt.

naar boven

De SP wil dat de samenleving er als geheel op vooruitgaat. Want dan profiteert écht iedereen. Dat gaat beter naarmate meer mensen betrokken zijn bij het besturen van onze gemeente. De SP vindt het van het grootste belang dat mensen betrokken worden bij het bestuur. Het gaat per slot van rekening om onze wijk, onze omgeving, ons milieu, ons werk. Dat betekent dat inwoners meer doen dan eens in de vier jaar naar de stembus gaan. Het betekent dat inwoners betrokken worden bij de besluitvorming wanneer het onderwerp ons aangaat. Bestuurders moeten zich niet opsluiten in het gemeentehuis, maar naar de inwoners toe gaan, samen met hen beslissen en een verantwoorde afweging maken van de belangen van alle betrokkenen. 

Daarom wil de SP:

 • Een open en eerlijke bestuursstijl waarbij bestuurders dienstbaar zijn aan de bevolking. 
 • Dat inwoners vanaf het begin actief betrokken worden bij projecten die hen aangaan. Dat geldt zowel aan het begin (“beginspraak”), alsook tijdens de verdere ontwikkeling van het project.
 • Een gemeentebestuur dat voortdurend in overleg blijft met deskundigen en belanghebbenden. Regelmatig overleg met wijk- en dorpsraden, politie, woningbouw, verkeersgroepen, welzijns- en zorgorganisaties hoort daarbij.
 • Een inloopspreekuur voor Burgemeester en Wethouders waar iedereen zijn verhaal mag doen.
 • Een college dat zelfstandig, of via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het gesprek aangaat met de Rijksoverheid wanneer die onwerkbaar beleid oplegt.
 • Controle op de uitvoering van regels en besluiten. Als ze bij uitzondering niet kunnen worden uitgevoerd, moet dat duidelijk gezegd worden.
 • Een goed bestuur dat zijn daden voor zich laat spreken en daar niet een leger aan communicatiemedewerkers voor nodig heeft.
 • Dat “communiceren” meer is dan regelmatig persberichten uitsturen.
 • Dat de gemeente ook bereikbaar blijft voor mensen die geen gebruik kunnen maken van een computer.
 • Het zonder afspraak binnenlopen bij het gemeentehuis om dingen te regelen, moet weer mogelijk zijn. 
 • Dat de gemeente creatief zoekt naar bouwplekken binnen de bebouwde kom waarbij bestaand groen bespaard blijft.
 • Dat democratisch bestuur betekent dat onze volksvertegenwoordigers onze bestuurders direct ter verantwoording kunnen roepen. Daarom moet het aantal samenwerkingsverbanden waarin de gemeenteraad geen directe invloed heeft op beleid tot een absoluut minimum beperkt worden. Samenwerking tussen gemeentes zoals in de U10 (= Vrijwillig samenwerkingsverband van 10 Utrechtse gemeenten)kan zeer nuttig zijn, maar schiet haar doel voorbij als er een nieuwe bestuurslaag ontstaat.

naar boven

2. Zorg en welzijn

De SP streeft naar een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Dat wil zeggen dat we zorgen dat iedereen een menswaardig bestaan kan leiden. We zorgen ook dat hindernissen voor deelname aan de samenleving zo veel mogelijk worden weggenomen. Mensen die hulpmiddelen nodig hebben, moeten die kunnen krijgen. Mensen die niet meer, of niet meer volledig voor zichzelf en hun huishouding kunnen zorgen, krijgen de hulp die ze nodig hebben. Ook de zorg voor een prettige leefomgeving heeft onze aandacht. Goede zorg is een grondrecht. De menselijke maat staat daarbij voorop.

Daarom wil de SP :

 • bij de keuze voor een thuiszorgorganisatie duidelijke eisen stellen aan kwaliteit en opleiding van de medewerkers en de kosten van management en bureaucratie. Medewerkers moeten een goede opleiding hebben en daarvoor moeten ze fatsoenlijk betaald worden. Thuiszorg wordt niet geleverd door schoonmaakbedrijven. De medewerkers worden geregeld bijgeschoold, en werken in vaste teams, zodat cliënten zo veel mogelijk dezelfde medewerker hebben en medewerkers elkaar bij vakantie of ziekte kunnen vervangen;
 • dat mensen hun thuiszorgindicatie van een gekwalificeerde professional krijgen. Dat kan de (huis)arts zijn, de wijkverpleegkundige of de thuiszorgmedewerker. Er wordt rekening gehouden met de werkdruk op de mantelzorger. Bij de bepaling van de eigen bijdrage dienen het inkomen en vermogen getoetst te worden. De eigen bijdrage begint bij nul;
 • dat de ondersteunende begeleiding voor wie dat nodig heeft om thuis te blijven wonen, blijft bestaan. Ook handhaven we de mogelijkheid van dagbesteding voor iedereen met een beperking;
 • dat ons welzijnsbeleid op een hoger niveau wordt getild. Het is belangrijk om te werken aan een hechte samenleving, waarin mensen een sociaal leven en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Het bevorderen van welzijn is niet alleen een maatschappelijke plicht, het werkt ook preventief. Het bespaart op termijn geld aan gezondheidszorg. De bezuinigingen van de afgelopen jaren worden daarom teruggedraaid;
 • een zo kort mogelijke wachttijd voor het aanbrengen van woonvoorzieningen en woningaanpassingen. Er mogen geen leeftijdsbeperkingen gelden;
 • dat de gemeente ernaar streeft om mensen zo lang mogelijk als verantwoord thuis te laten wonen. Vanwege de zorgplicht moet de gemeente alles doen wat mogelijk is om noodgevallen op te lossen. Zij bemiddelt zo nodig voor een passende indicatie. Thuiszorg wordt ruimhartig verstrekt;
 • initiatieven ondersteunen van particulieren die aangepaste seniorenwoningen willen bouwen, zoals SIR55 en mantelzorgwoning Pas Aan. Ook moet het mogelijk zijn om huizen te splitsen ten behoeve van mantelzorg (kangoeroewoningen);
 • wijk- of buurtverenigingen die de samenlevingsopbouw bevorderen, steunen; 
 • dat de gemeente mensen stimuleert en begeleidt om verder actief te worden in de gemeenschap. Wel moeten we oppassen dat we hen niet overbelasten, want onze vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Door nuttig werk te doen blijven zij actief in de samenleving. Vrijwilligerswerk mag nooit betaalde arbeid verdringen;

naar boven

3. Werk en inkomen

Mensen zoeken ontplooiing en zingeving in werk. Dat werk moet er dan wel zijn en respectvol betaald worden. Voor wie niet tot werk in staat is, is een betrouwbaar en menswaardig vangnet nodig om in de samenleving mee te kunnen blijven doen en via andere wegen je bijdrage te kunnen leveren. De gemeente De Bilt heeft hier een belangrijke taak als uitvoerder van minima- en zorgbeleid.

Daarom wil de SP:

 • alleen de uitvoering van de Wet Werk en Bijstand (Wwb) bij de Regionale Sociale Dienst (RSD) laten. De gemeente moet het beleid weer in eigen hand nemen;
 • werkzoekenden stimuleren om maatschappelijk actief te zijn. Dat betekent niet dat zij gedwongen mogen worden om betaalde functies alleen met behoud van uitkering te vervullen. Werk moet fatsoenlijk betaald worden. Dit werk mag nooit betaald werk verdringen;
 • de inzet van dure re-integratiebureaus fors terugdringen. Dat zijn grote uitgaven die niet of nauwelijks bijdragen aan het vinden van werk. 
 • ruimhartig steun bieden aan vrijwilligers die mantelzorg geven aan familieleden en buren. Mantelzorg speelt een steeds grotere rol bij de zorg voor mensen met een handicap of een langdurige ziekte;
 • het landelijk budget voor de mantelzorgwaardering alleen gebruiken voor een financiële waardering aan mantelzorgers, en niet voor andere zaken. De gemeente houdt de regie en verantwoordelijkheid over het verstrekken ervan;
 • dat zogenaamde respijtzorg aangeboden wordt door de gemeente (de tijdelijke overname van de zorgtaken om mantelzorgers te ontlasten). Wat niet mag gebeuren is dat zorg wordt afgeschoven op familie, vrienden en buren; 
 • de uitvoering van het gemeentelijk minimabeleid verbeteren. Er moet een onafhankelijk sociaal consulent komen die mensen met een uitkering actief benadert en hen helpt om de noodzakelijke ondersteuning te krijgen; 
 • mensen met een bijstandsuitkering niet opschepen met een lening. Zij moeten dus geen leenbijstand krijgen, maar bijzondere bijstand;
 • een regeling die het mogelijk maakt dat tienermoeders hun school kunnen afmaken respectievelijk hun werk voortzetten, met name door de kosten van kinderopvang te vergoeden;
 • ondersteuning geven aan de Voedselbank. Dat is een nuttige instelling die op korte termijn onze ondersteuning verdient. Ons streven is wel om hem zo snel mogelijk overbodig te maken;
 • de U-pas gratis beschikbaar maken voor mensen met een inkomen tot maximaal 130% van het sociaal minimum. We breiden de pas uit volgens het Delftse model, waarbij ook mensen met een hoger inkomen de pas tegen betaling kunnen krijgen. Als iedereen de pas kan hebben, hoeft niemand zich meer te schamen om hem te gebruiken.

naar boven

4. Huisvesting en woonomgeving

Voor alle inwoners van De Bilt moet er goede en betaalbare woonruimte zijn. De situatie voor mensen met een bescheiden inkomen was al wanhopig en die is de afgelopen periode weer erger geworden. De SP wil dat de gemeente nu eindelijk goede en betaalbare woningen gaat bouwen. Dat betekent onderdak voor de mensen die een huis zoeken, maar ook meer banen in de bouw en een bijdrage aan de lokale economie. 

Daarom wil de SP:

 • starters en jonge gezinnen voorrang geven bij toewijzing en bouw;
 • het realiseren van betaalbare huisvesting voor deze doelgroepen in de kleinere kernen prioriteit geven. Starters en jonge gezinnen zijn vanwege de relatief hoge woningprijzen niet altijd in staat een woning te kopen of te huren in onze gemeente. Met name in de kleine kernen is nauwelijks aanbod in het goedkopere segment. Gezien het feit dat het voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen van belang is starters en jonge gezinnen vast te houden of aan te trekken, moeten we maatregelen nemen;
 • meer seniorenwoningen zoals aanleunwoningen en mogelijkheden voor groepswonen voor ouderen. Zo bieden we ouderen een perspectief om hun grote gezinswoning te verlaten, die daarmee beschikbaar komt op de woningmarkt;
 • beschikbare bouwlocaties bebouwen met woningen waar behoefte aan is: betaalbare huurwoningen en koopwoningen in het goedkopere segment (minder dan € 200.000,–);
 • minstens 500 sociale huurwoningen erbij in de komende paar jaren;
 • bij elk nieuw bouwproject voortaan 30% sociale woningbouw. Ontwikkelaars die dit niet willen, kunnen hun deel afkopen via een fonds, waarmee sociale woningen gefinancierd kunnen worden. Dit geoormerkte fonds wordt beheerd door de gemeente;
 • tijdelijke studentenwoningen op plekken waar dat mogelijk is. Niet alleen verkort dat de wachtlijsten, het is ook een manier om jonge mensen naar De Bilt te halen;
 • ruimte geven aan de verbouwing van leegstaand vastgoed tot woonruimte;
 • bijbouwen binnen de dorpskernen (“inbreiden”) niet ten koste laten gaan van het groene karakter van onze dorpen. Als dat geen schade brengt aan de natuur, moet uitbreiding aan de randen van de dorpen op beperkte schaal mogelijk zijn;
 • rekening houden met de gevolgen voor het verkeer bij het bouwen van nieuwe woningen. Stoepen zijn er voor voetgangers, fietspaden voor fietsers en een passend ingerichte weg voor de andere weggebruikers;
 • dat trottoirs en fietspaden voldoende verlicht en in goede staat worden gehouden;
 • inzetten op de verduurzaming en energiebesparing bij bestaande bouw;
 • zo veel mogelijk zeggenschap voor burgers over de groenvoorziening in hun leefomgeving. Wanneer bewoners niet bereid of in staat zijn om zelf hun leefomgeving te onderhouden, pleegt de gemeente sober maar fatsoenlijk onderhoud;
 • geen huurverhoging bij woningruil binnen de woningvoorraad van Woningnet, waarbij de bewoners elkaars contract overnemen;
 • dat de aanrijtijden van de hulpdiensten worden verkort. 

naar boven

5. Financiën en economie

De SP vindt dat er veel te veel geld wordt uitgegeven aan managers en bureaucratie. Daar kan op bezuinigd worden, niet op de kwaliteit van de sociale voorzieningen. We vinden het verwerpelijk dat het kabinet de gemeente in dit opzicht voor het blok stelt. De SP vindt dat de samenleving en dus ook onze gemeente verantwoording moet blijven nemen voor mensen die het alleen niet redden. De gezondheid van mensen mag niet afhankelijk zijn van de markt.

We zullen dus elk dubbeltje moeten omdraaien om met minder geld toch nog al het noodzakelijke te doen. We zullen bij elke uitgave moeten kijken in hoeverre het mensen raakt. Maar zorg en hulpmiddelen voor mensen die dat nodig hebben moeten overeind blijven.

Daarom wil de SP: 

 • een doelmatig bestuur, dat een zo groot mogelijke kwaliteit levert voor reële kosten. Goede controle en duidelijk inzicht in waar ons geld naartoe gaat. Fouten uit het verleden moeten worden uitgezocht en er moeten lessen uit getrokken worden (denk aan de bunker bij Larenstein);
 • geen grote, prestigieuze projecten meer opstarten;
 • waterdichte afspraken met projectontwikkelaars, om problemen zoals met de Kwinkelier te voorkomen;
 • voldoende geld vrij maken voor welzijnsorganisaties zoals WVT; zij leveren een belangrijke bijdrage aan preventie – zoals bevordering sociale cohesie en bestrijding vereenzaming; hiervoor moet waarbij de kost voor de baat uitgaat. 
 • waar mogelijk bedrijven en organisaties die voor de gemeente werken, dat werk laten doen door mensen met een beperking (“social return”). Onze eigen sociale werkvoorziening (BIGA) mag bij voorrang het werk doen dat geschikt is voor deze doelgroep; 
 • de zogeheten Roemer-norm hanteren: aan de inhuur van externe bureaus geven we maximaal 10% uit van de totale salarissen;
 • geld dat bestemd is voor bepaalde doelen (thuiszorg, jeugdzorg) oormerken en niet aan andere doelen besteden;
 • ons economisch beleid richten op steun aan onze eigen ondernemers bij hun bedrijfsvoering en daarmee onze eigen (werkloze) beroepsbevolking passend werk bieden; 
 • lokale ondernemers, met name het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) beschermen en indien nodig ondersteunen. We investeren niet in grote shopping malls;
 • industrieterreinen meer mogelijkheden geven tot vestiging van bedrijven, zoals afhaalpunten supermarkten of ondergeschikte detailhandel;
 • indien nodig om de zorg voor onze vergrijzende bevolking overeind te houden, niet uitsluiten dat hiervoor de onroerende zaakbelasting (OZB) verhoogd wordt. Dat zal vooral worden opgebracht door mensen met een duurder huis. 

naar boven

6. Natuur en milieu

Wij willen graag zorgvuldig omgaan met het milieu en onze aarde. We willen er vreedzaam, schoon, gezond en met zekere welvaart op kunnen wonen en gunnen dit ook de toekomstige generaties. Daarbij willen we eerlijk verdelen wat de wereld ons biedt en concrete stappen zetten op weg naar een duurzame economie.

Daarom wil de SP: 

Milieu:

 • dat asbest in gebouwen goed geïnventariseerd wordt, zodat het gesaneerd kan worden of, als dat niet mogelijk is, zodat de brandweer in elk geval weet hoe ze ermee om moeten gaan als er brand uitbreekt. De gezondheid van leerlingen, gebruikers, medewerkers en omwonenden mag niet in het geding komen. Asbestdaken moeten zo snel mogelijk vervangen worden door de eigenaren;
 • dat het verlichten van de openbare ruimte terughoudend gebeurt. Waar de (sociale) veiligheid dat eist maken we gebruik van ledverlichting en bewegingssensoren. Dat bespaart niet alleen energie, maar komt ook de dieren in onze mooie natuur ten goede;
 • dat we ons richten op meer gebruik van fiets en openbaar vervoer; we dringen het gebruik van de auto terug. We maken het gemakkelijker voor mensen om te carpoolen en faciliteren, door middel van tweezijdige laadpalen, het elektrisch rijden;
 • dat de uitstoot van geluid en fijnstof langs de A27 verder wordt teruggedrongen;
 • dat we er actief aan werken om in 2030 klimaatneutraal te zijn; we stimuleren dat mensen kiezen voor duurzame energie - denk aan zonnecollectoren, het gebruik van aardwarmte en elektrisch vervoer;
 • geen (proef)boringen naar schaliegas in onze gemeente zolang er enig risico is voor mens of milieu;
 • steun aan bewoners en eigenaren bij het isoleren van hun woning. We geven voorrang aan het isoleren van de minst zuinige woningen (energielabel F en G). De SSW zal voor de wettelijke termijn al klaar zijn met het aanpassen van hun woningen, daarbij krijgt zij de steun van de gemeente;
 • initiatieven steunen van bewoners voor duurzaamheid, circulaire economie en natuurbehoud, zoals Transition Towns, Repair café en de Energiecoöperatie BENG!.

Natuur:

 • graag dat mensen zelf hun eigen leefomgeving inrichten. Op die manier zijn mensen meer betrokken bij hun buurt en de omgeving wordt mooier. De gemeente stelt het budget beschikbaar en de bewoners beslissen wat daarvan betaald moet worden. Denk aan de beschikbaarstelling van het materieel, de afvoer van vuil en groenafval, voorzieningen ter bestrijding van hondenpoep en de inrichting en het onderhoud van speelvoorzieningen;
 • bewonersinitiatieven ondersteunen voor de natuur, zoals de Vrienden van de Biltse Duinen en de collectieve boomgaard in het Van Boetzelaarpark;
 • dat de gemeente grondpercelen beschikbaar stelt voor het vestigen van buurtmoestuinen, te gebruiken door mensen uit de betrokken buurt/wijk;
 • het openbaar groen zo inrichten dat het zo vriendelijk mogelijk is voor insecten. Dit betekent onder andere dat er zo min mogelijk bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Dit is vooral van belang omdat de insectenpopulatie in 25 jaar tijd met 75% is afgenomen;
 • geen megastallen in onze gemeente, want die vormen een bedreiging voor de volksgezondheid en het dierenwelzijn. De gemeente bevordert biologische en diervriendelijke veehouderij en neemt belemmeringen bij de omschakeling weg;
 • in bewoond gebied proberen zo veel mogelijk groen te handhaven. Niet alleen is dat gunstig voor de afvoer van grote regenbuien, het komt ook het grondwaterniveau ten goede. Het levert daarnaast verkoeling in de zomer en het maakt de wijk leefbaarder;
 • het gebruik van regentonnen stimuleren; zij vangen overvloedige regenval op en geven een besparing op het gebruik van drinkwater voor de tuin. De gemeente heeft hier een voorlichtende rol in;
 • dat het groen rondom onze gemeente in zones wordt beheerd en ingericht. Dicht om de woonwijken is het groen toegankelijk voor het uitlaten van honden en voor sport en recreatie. Verderop is de natuur ingericht voor schuw wild als reeën en dassen;
 • geen permanente bewoning van Camping Bospark Bilthoven vanwege de ligging in het Nationaal Natuur Netwerk. Dan krijgt het terrein rust en kan het zich herstellen. De bescherming van de natuur op het park wordt goed bewaakt;
 • evaluatie van de regel dat niet-monumentale bomen zonder vergunning gekapt mogen worden en zo nodig aanpassing;
 • meer mogelijkheden tot uitbesteding door de gemeente aan de sociale werkvoorziening BIGA. De gemeente is de verplichting aangegaan waar mogelijk werk aan te bieden; 
 • het gemeentebestuur de verplichting geven om gekapte bomen ter plaatse te vervangen;
 • de komende jaren investeren in groenbeheer en zorgen voor een regelmatig onderhoud van het groen binnen de gemeente.

naar boven

7. Verkeer en vervoer

We willen ons graag verplaatsen. Naar het werk en naar school, naar zakelijke contacten en naar winkels, naar familie en vrienden. Daarom moeten wegen veilig onderhouden worden en de doorstroming mag niet zomaar beperkt worden. Daarbij houden we rekening met milieu, verkeersveiligheid en andere activiteiten die op straat plaatsvinden, zoals speelgelegenheid voor de jeugd. 

Daarom wil de SP: 

 • goed openbaar vervoer, zodat je vanuit de hele gemeente overal kunt komen. De bus brengt je dicht bij huis, ook ’s avonds. De trein is er voor langere stukken. De servicebusjes die nu worden ingezet zijn onvoldoende: ze zijn slecht toegankelijk voor ouderen en mensen met een beperking, ze rijden maar beperkt en ze leveren extra reistijd, overstap en kosten. Verder staat de SP geen verdringing toe, dus geen bussen met vrijwilligers als chauffeur.
 • snelbussen mogen niet ten koste gaan van andere buslijnen in De Bilt;
 • dat we onze fiets- en wandelpaden, zeker in winkelgebied, zo inrichten dat ze geschikt zijn voor rollators, rolstoelen en scootmobielen, maar ook voor kinderwagens en wandelwagens;
 • snelheidsbeperkende maatregelen nemen. Woonerven en gebieden waar je maar 30 km per uur mag rijden, moeten ook zo worden ingericht. Om ongelukken te voorkomen, controleert de politie regelmatig dat de snelheidsregels ook worden nageleefd;
 • dat het Verkeerscirculatieplan (VCP versie 3a) zo snel mogelijk ingevoerd wordt. Hierdoor bestrijden wij sluipverkeer;
 • waar nodig de bouw van (ondergrondse) parkeergarages en overdekte fietsenstalling stimuleren en dat ook eisen van projectontwikkelaars;
 • gratis openbaar stads- en streekvervoer invoeren voor 65-plussers: “Gratis bus voor 65+”. Hiermee bevorderen we de mobiliteit en de sociale contacten van ouderen;
 • het gebruik stimuleren van alternatieve vormen van transport en daarmee het gebruik van de brandstofauto terugdringen. We maken het gemakkelijker voor mensen om te carpoolen en elektrisch te rijden;
 • het gebruik van de fiets bevorderen. Dat is gratis lichaamsbeweging voor de fietser, het levert geen vuile uitlaatgassen op en er zijn minder risico’s op ongelukken. Bij de (her)inrichting van de openbare ruimte krijgt de fietser daarom nadrukkelijk de aandacht;
 • de vier belangrijkste fietsroutes, te weten de route Utrecht-Zeist over de Dorpsstraat, de route station Bilthoven-Uithof, de route Biltse Rading-Beukenlaantje-Kees Boekelaan en de route Julianalaan-Jan Steenlaan zodanig inrichten dat fietsers snel, veilig en comfortabel kunnen rijden. Fietsstraten kunnen hierbij een oplossing zijn; 
 • dat de fietsroutes waar meer dan 1000 fietsers per dag passeren, worden aangepast tot de landelijke normen. Waar te weinig ruimte is, wordt niet automatisch gekozen voor het handhaven van de normen voor auto’s;
 • op zoek naar alle mogelijke regelingen van rijk, provincie en andere partijen die ons kunnen helpen om fietspaden aan te leggen en te verbeteren;
 • de mogelijkheid van speelstraten wanneer de bewoners daarom vragen;
 • dat rotondes geen objecten bevatten die de verkeersveiligheid in gevaar kunnen brengen.

naar boven

8. Iedereen doet mee

De SP vindt het belangrijk dat iedereen kan en mag meedoen. Dat is niet alleen een recht, het schept ook verplichtingen. Een overheid is er niet om mensen gelukkig te maken, dat doe je zelf, samen met anderen. Maar de overheid kan wel voorwaarden scheppen en belemmeringen weghalen. 
 
Daarom wil de SP: 
 
 • dat de gemeente beleid voert waarin niemand wordt uitgesloten, dus ook niet mensen met beperkingen (“inclusief beleid”). Dat geldt op alle niveaus: bij de inrichting van gebouwen, het maken van de gemeentelijke website en het opstellen van formulieren;
 • dat school, sport, spel en culturele uitingen toegankelijk zijn voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. De gemeente geeft al subsidies aan het regionale Jeugdsportfonds en de lokale Stichting Leergeld;
 • dat Vluchtelingenwerk voldoende gesteund wordt. Zweminstructie aanbieden voor statushouders met U-Pas voor diploma A;
 • sociale initiatieven ondersteunen voor ouderen en behoud en uitbreiding bepleiten van buurtvoorzieningen en ontmoetingsplaatsen. Juist voor ouderen is het van het grootste belang om een sociaal netwerk te hebben en te houden. Dat voorkomt eenzaamheid en verwaarlozing en het bevordert dat mensen actief en gezond blijven;
 • een sfeer bevorderen waarin seksuele identiteit of geaardheid geen reden zijn voor pesten of uitsluiting. Scholen, sportverenigingen en verzorgingshuizen zorgen voor goede voorlichting. De politie pakt geweld dat verband houdt met seksuele identiteit of gerichtheid streng aan;
 • dat problemen waarbij jongeren betrokken zijn, allochtoon of autochtoon, goed en doortastend worden aangepakt, waarbij de nadruk ligt op preventie;
 • dat we ons inspannen om probleemjongeren aan het werk te krijgen; waar mogelijk helpen we om begeleid-wonen-projecten op te zetten. De beste manier om met probleemjongeren om te gaan is door ze verantwoordelijkheid te geven voor een baan, een woning en een partner en/of een gezin;
 • dat het budget voor buurtfeesten wordt hersteld. Buurtfeesten kunnen een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in een wijk;
 • toejuichen dat initiatieven vanuit de ouders worden genomen om peuterspeelzalen op te richten. Alle goedgekeurde organisaties komen in aanmerking voor subsidie voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie (VVE);
 • wijken van gemengde samenstelling bevorderen. Diversiteit in woonwijken is van groot belang; 
 • dat statushouders van de gemeente alle ruimte krijgen om een bestaan op te bouwen. Scholing kan een extra impuls geven hieraan, de kosten worden gedeeltelijk gecompenseerd door de gemeente;
 • dat leerlingenvervoer naar speciaal onderwijs verbeterd wordt in het belang van het kind. Het kind staat altijd centraal, financiën mogen hierbij geen rol spelen.

naar boven

9. Sport en recreatie

De Bilt is een sportieve gemeente. We scoren hoog in de topsport, maar minstens zo belangrijk vindt de SP dat er veel mensen op alle niveaus actief zijn. Sporten is gezond en sporten in team- of clubverband is goed voor de sociale samenhang van onze samenleving. 

Daarom wil de SP: 

 • een beter openbaar zwembad op de huidige plek. Het huidige plan is te klein om alle gebruikers genoeg zwemuren te geven en heeft te weinig mogelijkheden voor recreatie- of schoolzwemmen. De SP blijft pleiten voor een onafhankelijke stichting die het zwembad onderhoudt en bestuurt, samen met de sportclubs en andere gebruikers;
 • de gemeente houden aan de plicht om de sportclubs te faciliteren. Er is niets mis mee als een sportclub wordt gerund door vrijwilligers, dit mag nooit een bezuiniging vanuit de gemeente zijn;
 • als de keuze gaat tussen topsport voor enkelen of breedtesport voor velen, dan gaat onze keuze naar dat laatste;
 • dat recreatieterreinen zoals Bospark Bilthoven en De Ridderhof kleinschalige parken blijven met respect voor natuur en recreant. Bestaande natuurwaarden moeten ongeschonden blijven en waar mogelijk versterkt;
 • dat de gemeente de aanleg en het onderhoud van wandelroutes bevordert; 
 • een rolstoelroute in onze gemeente inrichten; 
 • bewonersinitiatieven ondersteunen voor de natuur, zoals de Vrienden van de Biltse Duinen en de collectieve boomgaard in het Van Boetzelaarpark;
 • dat parken alleen voor festivals gebruikt worden, mits er voldoende beschermende maatregelen genomen zijn door de organisatoren om schade aan het park te voorkomen;
 • dat bij vervanging van kunstgrasvelden wordt gekozen voor een soort waarvoor geen rubbergranulaat nodig is;
 • liever geen sportcentra in winkelstraten.

naar boven

10. Leefbaarheid

Het is belangrijk dat mensen in hun eigen dorp kunnen werken, boodschappen doen en hun kinderen op school hebben, Anders komt de leefbaarheid van het dorp onder druk te staan, kennen mensen elkaar niet meer en kunnen zij in geval van nood niet meer op elkaar terugvallen. Ook wordt het voor mensen die geen auto hebben steeds lastiger om voor zichzelf te zorgen. 

Daarom wil de SP:

 • prioriteit voor het realiseren van betaalbare huisvesting voor starters en jonge gezinnen in de kleinere kernen. Starters en jonge gezinnen zijn vanwege de relatief hoge woningprijzen niet altijd in staat een woning te kopen of te huren in onze gemeente. Met name in de kleine kernen is nauwelijks aanbod in het goedkopere segment. Ook voor de leefbaarheid en vitaliteit van de kleine kernen is dit van belang;
 • gratis en meer standplaatsen voor winkelkramen (zoals een visboer, bakker of groenteboer) als er geen winkels in het betreffende dorp zijn. Hierbij krijgen lokale ondernemers de voorkeur;
 • de mogelijkheid om op meerdere plekken weekmarkten mogelijk te maken; 
 • onderzoek naar de mogelijkheden om met gesubsidieerd werk toch voorzieningen open te houden in de kleine kernen. Er zijn voorbeelden van restaurantjes of winkeltjes die gerund worden met behulp van mensen met een beperking (Bij-de-tijd);
 • gekeken wordt naar nieuwe initiatieven zoals biologische landbouw, zorglandbouw, agrarisch natuurbeheer en agrotoerisme, om agrarische bedrijven te ondersteunen;
 • meer mogelijkheden voor het platteland, zoals minicampings, (kunst)ateliers en praktijken aan huis. Dergelijke initiatieven mogen geen al te zware belasting vormen voor de verkeersdruk op de omgeving;
 • dat de inrichting van de openbare ruimte zo gedaan wordt dat schadelijk ongedierte geen ruimte krijgt. De gemeente heeft een hoofdrol te vervullen in de bestrijding van ratten omdat zij ziektes verspreiden;
 • (beheerde) openbare toiletten in de openbare ruimte en zeker in de (nabijheid van) winkelcentra;
 • Dat de BOA's van de gemeente worden geprofessionaliseerd en in aantal uitgebreid. Indien nodig zullen hun bevoegdheden verruimd worden.

naar boven

11. Onderwijs, Cultuur en Welzijn

Iedereen moet gelijke kansen hebben op onderwijs en op ontwikkeling van zijn of haar vaardigheden en talenten. 

Daarom wil de SP:

 • voldoende sportfaciliteiten voor o.a. gymlessen, inclusief een zwembad waar schoolzwemmen gegeven kan worden;
 • dat de diensten van welzijnsorganisaties fatsoenlijk betaald worden; deze leveren de gemeente een waardevol product en verhogen de kwaliteit van de samenleving;
 • een preventieve aanpak bij het aannemen van vrijwilligers door bij aanname om een VOG* te vragen;
 • behoud van het culturele erfgoed, zoals het voormalige gemeentehuis van Maartensdijk, maar ook de prachtige landhuizen die onze gemeente rijk is. Het unieke karakter van de kernen moet gewaarborgd worden. Het culturele erfgoed in De Bilt is zeer divers en uitgebreid en het is een voorname bron van toerisme;
 • dat het gemeentelijk kunstbezit toegankelijk gemaakt wordt voor het grote publiek. Dat kan via websites, maar liever nog via openbare ruimtes;
 • dat elke kern ten minste één ruimte heeft waar kunstenaars, geïnteresseerden, kunst- en cultuurinstellingen en ondernemers elkaar kunnen ontmoeten. Er is nu een groot gemis aan oefen- en expositieruimtes;
 • dat de gemeente zelfstandige, onafhankelijke kunstenaars een platform biedt waarmee zij hun belangen kunnen behartigen. Initiatieven daartoe moeten worden aangemoedigd. De gemeente speelt een actieve, informerende rol bij subsidieverzoeken. De commissie die oordeelt over het toekennen van subsidies is onafhankelijk en bestaat uit leden van buiten de gemeente;
 • dat subsidieregelingen helder zijn. De gemeente moet snel besluiten over subsidies en organisaties moeten snel kunnen zien of ze voor subsidie in aanmerking komen of niet. De SP wil dat het subsidiestelsel zo in elkaar zit dat naast ‘gevestigde’ instellingen nieuwe, innovatieve en startende organisaties een kans krijgen;
 • dat jongeren voelen dat er serieus naar hen geluisterd wordt en dat hun inbreng gewaardeerd wordt. Jongerenparticipatie kan verschillende vormen krijgen: van leerlingenraden tot coaching door medescholieren, mentorschap of jeugdbemiddelaars;
 • dat er opnieuw een Jongerenraad komt, die actief ondersteund wordt en betrokken bij de besluitvorming;
 • dat het huidig systeem van jeugdwerk wordt herzien, waarbij de jeugd actief betrokken wordt;
 • lokale radiostations en weekbladen steunen die een actieve bijdrage leveren aan een veelzijdige, kritische lokale informatievoorziening. Organisaties zonder winstoogmerk hebben de voorkeur.

naar boven

Tenslotte 

In dit actieprogramma maken we realistische keuzes. Daarbij doen we een beroep op de sterkste schouders als het gaat om lastenverdeling. Ook in onze mooie gemeente gaat het om solidariteit en respect voor elkaar. 

De SP wil ervoor zorgen dat De Bilt die prettige gemeente blijft, waarin iedereen eerlijke kansen krijgt, veilig over straat kan, goed kan wonen en werken, zijn of haar kinderen kan laten opgroeien en waar de stem van de inwoners gehoord wordt. Door op 21 maart SP te stemmen zorgt u daarvoor!

Stem SP, voor elkaar! 

 

naar boven

U bent hier